Sliding Down the Slippery Slope of Circumstantial Evidence

My weekly parashah lectures and halachah column for this past פרשת ויקרא discuss the acceptability (or lack thereof) of circumstantial evidence in halachic civil and criminal procedure. A central source is Rambam’s adamant insistence that anything short of eyewitness testimony is absolutely unacceptable in capital cases:

המצווה המשלימה ר”צ האזהרה שהזהרנו מלהוציא לפועל את העונשים על פי אומד חזק ואפילו קרוב לודאי, כגון שהיה אדם רודף אחר שונאו להרגו ונמלט ממנו לבית, ונכנס אותו הרודף אחריו, ונכנסנו אנחנו אחריהם ומצאנו את הנרדף הרוג מפרפר, ושונאו הרודפו עומד עליו כשהסכין בידו ושניהם מגאלים בדם – הרי אין הסנהדרין הורגים רודף זה על דרך קיום העונש, כיון שאין שם ברור בעדים שראו את הרציחה ובאה האזהרה בתורת האמת מלהרוג את זה. והוא אמרו יתעלה: “ונקי וצדיק אל תהרג וגו'” (שם כג, ז). ובמכילתא אמרו:

“ראוהו רודף אחר חברו להרגו והתרו בו ואמרו לו: ישראל הוא, בן ברית הוא אם הרגת אותו תהרג, והעלימו עיניהם ומצאוהו הרוג ומפרפר והסיף מנטף דם מיד ההורג, שומע אני יהא חייב? – תלמוד לומר: ונקי וצדיק אל תהרג”.1

In response to the question of why this should be so, Rambam offers a slippery slope argument (adding that there is no other possible explanation): were the Torah to allow reliance upon circumstantial evidence, even if this would be limited to extremely compelling evidence, where there is near certainty as to what has occurred, the standards would gradually slip and eventually men would be executed based upon much less compelling evidence:

ואל יקשה בעיניך דבר זה ואל תחשוב שזה דין עוול – לפי שהדברים האפשריים יש מהם שאפשרותם קרובה מאד, ומהם שאפשרותם רחוקה מאד, ומהם בינוניים בין אלו, וה”אפשר” רחב מאד. ואילו הרשתה תורה לקיים עונשים באפשר הקרוב מאד, אשר כמעט קרוב למחייב המציאות כדוגמת מה שהזכרנו – כי אז היו מקיימים את העונשים במה שהוא יותר רחוק מזה ובמה שהוא עוד יותר רחוק, עד שיקיימו את העונשים וימיתו בני אדם בעוול באומדן קל לפי דמיון השופט. לפיכך סתם יתעלה את הפתח הזה וציווה שלא יקיים שום עונש אלא עד שיהיו שם עדים המעידים שברור להם אותו המעשה, ברור שאין בו שום ספק. ואי אפשר להסבירו אחרת בשום אופן.

ואם לא נקיים את העונשים באומד החזק מאד – הרי לא יוכל לקרות יותר משנפטר את החוטא; אבל אם נקיים את העונשים באומד ובדימוי אפשר שביום מן הימים נהרוג נקי – ויותר טוב ויותר רצוי לפטור אלף חוטאים, מלהרג נקי אחד ביום מן הימים.

Rambam’s ringing assertion that even though such an uncompromising policy of absolutely disallowing all circumstantial evidence in capital cases may result in the acquittal of the guilty, “it is better and more desirable to acquit one thousand guilty men, than to execute one innocent man at some point in time” is known in [Western / Anglo-American] criminal law as Blackstone’s formulation, as we have previously discussed here.

My column:

In parashas Vayikra (5:1), the Torah prescribes a sin-offering for one who fails to testify when required to do so, describing the sinner as “a witness, whether he hath seen or known of it”. This wording implies that testimony is possible based either upon what one has “seen”, or upon what one “knows” – even in the absence of direct observation. How is (judicially significant) knowledge possible without direct observation? One suggestion of the Talmud is that a witness who hears someone’s concession that he owes another money thereby “knows” of the obligation although he has not “seen” it. The Talmud then raises the question of circumstantial evidence – i.e., based upon the observed facts, we “know” (with a greater or lesser degree of certainty) what must have happened, although we have not “seen” what actually transpired – and notes that its validity is the subject of dispute (Shevuos 33b-34a). The halachic consensus is that circumstantial evidence is generally disallowed, even in civil cases, and certainly in criminal, and particularly capital, cases (see Yad Ha’Chazakah Nizkei Mamon 8:14 and Sanhedrin 20:1, but cf. Sanhedrin 24:1-2).

Some authorities maintain that this inadmissibility of circumstantial evidence is limited to the general case of ultimately equivocal circumstances, where the conclusion being drawn may be quite likely, but is nevertheless not absolutely certain. Where, however, the circumstances are unequivocal, and we are absolutely convinced of what has transpired, then such evidence is admissible (Bach CM end of #408). Some limit this to civil cases, and maintain that capital cases have a formal requirement of eyewitness testimony to the actual crime (Tumim siman 90 s.k. 14, and see Shut. Avnei Neizer EH 30:3 and 119:104, Achiezer 1:25:4), whereas others argue that there is actually no difference in the standards of evidence of civil and capital cases, and airtight circumstantial evidence that is admissible in civil cases is admissible in capital cases as well (Tosafos Shevuos 34a s.v de’i is lei, Kovetz Shiurim 2:38). Still other authorities may entirely foreclose the admissibility of any sort of circumstantial evidence, even in civil cases (see the discussion in Shimru Mishpat (Zafrani) #53).

My lectures, along with accompanying handout, are available at the Internet Archive, as are two previous mini-haburos I have previously delivered on the topic: I, II.

 1. ספר המצוות להרמב”ם, לא תעשה ר”צ []

Passover Wash Sales

The role that the Stamp Act of 1765 played as a triggering event of the American Revolution is well known; in this post we discuss a connection between stamp acts in general and the Jewish festival of freedom, Passover.

As we briefly noted five years ago, the nineteenth century saw a debate over whether a sale of חמץ must be valid under prevailing secular law in order to satisfy the halachah. Various legal problems with the typical sales were raised, with the two most notable being the language of the bills of sale, which was commonly Hebrew or Yiddish, whereas the law only recognized documents written in some other language (such as German), and the failure to utilize stamped paper. We find three basic positions among the aharonim:

 • R. Baruch TeomimFränkel considered it at least possible that the legal invalidity of our sales engenders a halachic problem. Note that R. Teomim-Fränkel was quite skeptical about the modern sale of חמץ in general:

  ותיתי לי שמיום עמדי על דעתי אני כנזיר משתיית יין ושכר של ישראל שמקודם פסח1

 • His son-in-law R. Chaim Halberstam of Sanz, on the other hand, insisted that the halachah is concerned only with its internal rules, and that the status of our sales in the eyes of the secular legal system is utterly irrelevant to us.
 • The Hasam Sofer (as well as the great Galician authority Rav Avraham David Wahrman of Buczacz [“the Botchatcher”], whose stance here is consistent with his previously discussed position regarding a כתובה written on unstamped paper) seem to concede that in principle, the legal invalidity of a sale could engender a halachic problem, but they maintain that the law does not actually deem our sales of חמץ to be invalid. Note that the Hasam Sofer was a staunch defender of the modern sale of חמץ in general:

  וכל אפין שווין המכירה גמורה הוא וכל המפקפק ראוי לגערה

  [The above appears just several lines earlier in the same responsum in which he respectfully cites the concern of R. Baruch Teomim-Fränkel – and the previous citation from R. Baruch Teomim-Fränkel is from a responsum of his addressed to the Hasam Sofer in the course of a protracted debate they conducted …]

דברי חיים

שאלה בשטר מכירת חמץ לנכרי הנכתב בלשון הקודש אם מהני מחמת דינא דמלכותא שלא יועיל שום שטר הנכתב בלשון הקודש או עברית זולת בלשון אשכנז:
תשובה … אך באמת דקיימא לן דאזלינן בתר דינינו בין להקל בין להחמיר … ובעל כרחך צריכים אנו לזה דלא מהני שום שטר בעולם בזה בדיניהם דחוק אצלם דמכירה כזו שנעשה להפקיע איסור אינה מכירה כלל ומשום הכי אין צריך שטעמפל וכל הערכאות לא יחזקו המכירה הזו ישאל נא מעכ”ת וידע כי כן הוא ואם כן מה היא מכירתינו אם אינו מועיל בדיניהם אלא ודאי דאין לנו רק דין שפסקה לנו התורה ולכן אין חילוק כלל בין אם נכתב בלשון אשכנז או בלשון הקודש
[ועיין שם שביאר דעתו שאדרבה אין לכתוב בלשון אשכנז, והעלה:] ולכן לא נשנה מרבותינו ואבותינו ואם כי מורי חמי ז”ל נהג לכתוב בלשון אשכנז ראיתי כי היה הדבר רפוי מאוד בידו2

חת”ם סופר

והנה בהיות עדיין הגאון מו”ה ברוך פרענקל זצ”ל אב”ד דק”ק לייפניק בחיים חיותו אירע מעשה שהלשינו מלשינים אצל שרי המדינה דמעהרין שהיהודים מוכרים חמצם בשטרות מבלי שטעמפל חותם הקיר”ה וכשבא הדבר לפני החסיד קיר”ה אמר הדבר ידוע שאין זה מו”מ של תגר אלא ענין דת רעליגיאהן על כן אין זה בחיוב שטעמפל ועל ידי זה נולד קצת ספק בלב הגאון זצ”ל הנ”ל דמשמע דמדינא דמלכותא פסול השטר ההוא
ולבבי לא כן ידמה כי השטר כשר הן בדין ישראל אם בא הגוי להוציא מקחו בדיינים הרי הוא שלו הן בדין אומות העולם אלא שאז כשיתבענו בדין אומות העולם צריך לשלם תחלה השטעמפל אך הקיר”ה בחסדו וישרנותו אמר שעל כיוצא בזה לא הטיל עול השטעמפל כיון שאין טעם הקונה ומוכר לדרך תגרם אלא להפקיע מאיסור חמץ ועל כל זה לא הטיל עול מס השטעמפל.3

רב אברהם דוד מבוטשאטש

גם אחר הפרסום בדינא דמלכותא יר”ה כשהיה חוק מה שקורין סטעמפיל על כל שטר. שמכל מקום על שטרי מכר דפסח היה החוק שאין צריך. אין על ידי זה ביטול השטר לומר שהוא כשחוק בעיניהם. רק מצד שעל ז’ ימים ויותר מעט אין צריך סטעמפיל.4

I recently discussed this dispute in the fifth of a series of mini-haburos I delivered on the general topic of מכירת חמץ:

 1. Introduction
 2. Kinyanim
 3. Denying Access to the Purchaser
 4. Selling חמץ After the Sale
 5. Legal Invalidity
 6. Enumerating Types of חמץ
 7. זכין לאדם שלא בפניו
 8. חמץ Purchased After Delegation Of the Agent
 9. Sale Or Rental of חמץ-Containing Premises
 10. Married Women

I also discussed the dispute in a survey lecture on מכירת חמץ.

 1. שו”ת עטרת חכמים חו”מ סימן ט”ו ד”ה ומה שמחליט כבוד גאונו נ”י []
 2. שו”ת דברי חיים חלק שני או”ח סימן ל”ז. []
 3. שו”ת חת”ם סופר או”ח סימן קי”ג ד”ה וז”ל … והנה בהיות עדיין הגאון מו”ה ברוך פרענקל זצ”ל. []
 4. אזהרת ר’ אברהם מביטשאטש בריש ספר שו”ת נטע שעשועים, אות ג’ בסוגריים. []

Price Gouging the Desperate

A famous scene from Shakespeare’s Richard III:

ACT V SCENE IV. Another part of the field.

Alarum: excursions. Enter NORFOLK and forces fighting; to him CATESBY

CATESBY

Rescue, my Lord of Norfolk, rescue, rescue!
The king enacts more wonders than a man,
Daring an opposite to every danger:
His horse is slain, and all on foot he fights,
Seeking for Richmond in the throat of death.
Rescue, fair lord, or else the day is lost!

Alarums. Enter KING RICHARD III

KING RICHARD III

A horse! a horse! my kingdom for a horse!

CATESBY

Withdraw, my lord; I’ll help you to a horse.

KING RICHARD III

Slave, I have set my life upon a cast,
And I will stand the hazard of the die:
I think there be six Richmonds in the field;
Five have I slain to-day instead of him.
A horse! a horse! my kingdom for a horse!

Exeunt1

We have previously posted a detailed analysis of whether the trade King Richard proposes would constitute אונאה; the issue is whether one who pays more than the normal price out of desperation subsequently has a claim of אונאה. I recently encountered discussion of this case in R. Dr. Aaron Levine’s Case Studies In Jewish Business Ethics:

While a complaint of overcharge is not given validity when the reference price is anything but the current market norm, an exception to the rule can be identified: “It has been taught, R. Judah b. Batera [mid-1st. cent.] said: The sale of a horse, sword, and buckler on [the field of] battle is not subject to ona’ah, because one’s very life is dependent upon them.”

Given the life-threatening environment of the battlefield, the vendee would pay, if he had to, any sum to acquire the implements of war. Economists describe a desperate need of this sort with the phrase “perfectly inelastic demand.” Consider, too, that the buyer, for all intents and purposes, will not hazard to investigate market alternatives during a raging battle. The vendor therefore enjoys a monopoly position here.

Since the vendee’s demand for a horse or weapon in the battlefield zone is perfectly inelastic, he certainly receives subjective equivalence for whatever price he agrees to pay for these articles. This is the reasoning of R. Judah b. Batera. Whether his ruling represents mainstream talmudic thought is a matter of dispute among the early decisors. [R. Dr. Levine proceeds to cite various poskim who address this question, whom we have cited in our previous post.] …

The acceptability of R. Judah ben Batera’s opinion, according to R. Moses ha-Kohen of Lunel, a thirteenth-century French decisor, hinges heavily upon the validity of assimilating his battlefield case with the fugitive-ferryman case discussed at Bava Kamma 115a. Here, the Talmud relates that if an absconding criminal agrees to pay a ferryman an above-market price to provide him with conveyance across a river, he is entitled to recoup from the ferryman the differential involved.

The point of similarity between the two cases is that in both instances the buyer’s interest in the product involved is price-inelastic; i.e., he would agree, for all intents and purposes, to pay any price the seller insists on. In the ferryman-fugitive case, since the conveyance averts the fugitive’s imminent capture, the latter certainly receives subjective equivalence in his transaction with the ferryman. Nevertheless, if his fugitive status were removed, his demand for the conveyance would probably be described as price-elastic, and he would presumably not value the service above market price. With his price-inelastic demand reflecting transitory subjective value, the fugitive is entitled to recoup from the ferryman any amount he paid him above the competitive norm. Similarly, remove the condition of war and the vendee would presumably not agree to pay the asking price at hand for the implements of war.

Though R. Moses ha-Kohen advances no specifics to explain why this assimilation should be rejected, two points of dissimilarity stand out. First, whereas the demand-inducing factor in the battlefield case affects all market demanders equally, causing the aggregate demand schedule for implements of war to shift upward, no such upward shift in demand occurs in the fugitive-ferryman case. The demand-inducing factor uniquely affects the fugitive’s subjective evaluation of the ferryman’s services, leaving everyone else’s demand for the service unaffected. Second, whereas a competitive norm exists for the services of the ferryman at the time the fugitive struck his bargain, no competitive norm exists at the time an individual buys implements of war on a battlefield. While the commercial market for horses and weapons is normally subject to a competitive norm, the marketplace for these articles completely collapses within the framework of the battlefield zone. The economic environment that prevails in such a scene effectively precludes the emergence of a competitive price for these articles. Resource mobility and knowledge of market alternatives are conspicuously absent here, as the movement of market participants is severely restricted. With economic activity characteristically unorganized and sporadic, the market for these articles becomes minutely fragmented. Within this framework, price is determined by the individual bargains buyers and sellers reach. Since the buyer’s bid determines value here, his ona’ah claim should be denied, notwithstanding the circumstantial nature of his demand in this case.

What proceeds clearly from the school of thought that accepts the analogy between the fugitive-ferryman case and the battlefield case is the general principle that exercise of monopoly power, when the relevant aggregate demand schedule is perfectly inelastic, is ethically immoral.

Selling at whatever price the market will bear when the relevant demand the monopolist faces is price-elastic, however, presents no moral issue in Jewish law. This is evident from the long-standing sanction given to the communal practice of auctioning the privilege of performing a public ceremonial function of a religious character to the highest bidder. With the ceremonial honor put up for sale unavailable elsewhere, the competitive bidding among the auction participants determines value. Hence, no moral issue is raised here. Capitalizing on “site value”, auctioning a rare painting, and selling the patent rights of a new invention to the highest bidder provide other examples of monopoly pricing under conditions of elastic demand.2

The basic inference from the case of the fugitive and the ferryman of the general principle that a deal made by someone “under pressure” to pay an unfairly high price need not be subsequently honored is also articulated by Ritva:

גמרא קידושין

רב כהנא שקיל סודרא מבי פדיון הבן אמר ליה לדידי חזי לי חמש סלעים אמר רב אשי לא אמרן אלא כגון רב כהנא דגברא רבה הוא ומבעי ליה סודרא ארישיה אבל כולי עלמא לא כי הא דמר בר רב אשי זבן סודרא מאימיה דרבה מקובי שוי עשרה בתליסר:3

ריטב”א

פירוש וקים לן ודאי דשוה חמש לדידיה, אבל כולי עלמא דלא שוי’ ליה לא, ואף על גב דקבלי’ עליה לאו כל כמיניה.
ושמע’ מהכא שהמוכר חפץ לחבירו בשית ובשוק לא שוו אלא חמשה, אי להאי לוקח שוי שיתא אין בו אונאה, דבתר דידיה אזלינן, כי היכי דחשבינן ליה הכא דשוי חמש סלעים,
מיהו בדשוי’ לזבונא שיתא כי אורחיה, אבל אי לדידיה לא שוי’ אלא מפני שהוא דחוק בדבר, האי ודאי קציצה מתוך בדחק לא שמיה קציצה, ואפילו נתן לו הדמים חוזר וגובה אותם ממנו, והכי מוכח ביבמות … ושמעינן מינה שכל המתנה בשכירות יותר מכדי דמים מפני האונס ודוחק השעה שלו, יכול לומר משטה אני בך, ומכאן ללוקח סמנין הרבה בדמים יקרים מפני חולי הדוחק, דלא מחייב אלא בדמיהן וכן כל כיוצא בזה, מיהו אם התנה בשכר הרופא הרבה, חייב ליתן, שחכמתו מכר לו ואין לה דמים, וכן כתב אדונינו הרמב”ן ז”ל, וכן שמעתי מפי מורי נר”ו.4

It is worth noting that among contemporary secular economists and philosophers there is also no consensus on whether taking advantage of the misfortune of others to profit by raising prices constitutes immoral “price gouging” or is merely the standard and legitimate business practice of “charging what the market will bear”; here’s how Prof. Michael J. Sandel, an expert on the subject of justice, describes the debate (h/t: Minds and Discourse):

In the summer of 2004, Hurricane Charley roared out of the Gulf of Mexico and swept across Florida to the Atlantic Ocean. The storm claimed twenty-two lives and caused $11 billion in damage. It also left in its wake a debate about price gouging.

At a gas station in Orlando, they were selling two-dollar bags of ice for ten dollars. Lacking power for refrigerators or air-conditioning in the middle of August, many people had little choice but to pay up. Downed trees heightened demand for chain saws and roof repairs. Contractors offered to clear two trees off a homeowner’s roof — for $23,000. Stores that normally sold small household generators for $250 were now asking $2,000. A seventy-seven-year-old woman fleeing the hurricane with her elderly husband and handicapped daughter was charged $160 per night for a motel room that normally goes for $40.

Many Floridians were angered by the inflated prices. “After Storm Come the Vultures,” read a headline in USA Today. One resident, told it would cost $10,500 to remove a fallen tree from his roof, said it was wrong for people to “try to capitalize on other people’s hardship and misery.” Charlie Crist, the state’s attorney general, agreed: “It is astounding to me, the level of greed that someone must have in their soul to be willing to take advantage of someone suffering in the wake of a hurricane.”

Florida has a law against price gouging, and in the aftermath of the hurricane, the attorney general’s office received more than two thousand complaints. Some led to successful lawsuits. A Days Inn in West Palm Beach had to pay $70,000 in penalties and restitution for overcharging customers.

But even as Crist set about enforcing the price-gouging law, some economists argued that the law — and the public outrage — were misconceived. In medieval times, philosophers and theologians believed that the exchange of goods should be governed by a “just price,” determined by tradition or the intrinsic value of things. But in market societies, the economists observed, prices are set by supply and demand. There is no such thing as a “just price.”

Thomas Sowell, a free-market economist, called price gouging an “emotionally powerful but economically meaningless expression that most economists pay no attention to, because it seems too confused to bother with.” Writing in the Tampa Tribune, Sowell sought to explain “how ‘price gouging’ helps Floridians.” Charges of price gouging arise “when prices are significantly higher than what people have been used to,” Sowell wrote. But “the price levels that you happen to be used to” are not morally sacrosanct. They are no more “special or ‘fair’ than other prices” that market conditions — including those prompted by a hurricane — may bring about.

Jeff Jacoby, a pro-market commentator writing in the Boston Globe, argued against price-gouging laws on similar grounds: “It isn’t gouging to charge what the market will bear. It isn’t greedy or brazen. It’s how goods and services get allocated in a free society.” Jacoby acknowledged that the “price spikes are infuriating, especially to someone whose life has just been thrown into turmoil by a deadly storm.” But public anger is no justification for interfering with the free market. By providing incentives for suppliers to produce more of the needed goods, the seemingly exorbitant prices “do far more good than harm.” His conclusion: “Demonizing vendors won’t speed Florida’s recovery. Letting them go about their business will.”

Attorney General Crist (a Republican who would later be elected governor of Florida) published an op-ed piece in the Tampa paper defending the law against price gouging: “In times of emergency, government cannot remain on the sidelines while people are charged unconscionable prices as they flee for their lives or seek the basic commodities for their families after a hurricane.” Crist rejected the notion that these “unconscionable” prices reflected a truly free exchange:This is not the normal free market situation where willing buyers freely elect to enter into the marketplace and meet willing sellers, where a price is agreed upon based on supply and demand. In an emergency, buyers under duress have no freedom. Their purchases of necessities like safe lodging are forced.The debate about price gouging that arose in the aftermath of Hurricane Charley raises hard questions of morality and law: Is it wrong for sellers of goods and services to take advantage of a natural disaster by charging whatever the market will bear? If so, what, if anything, should the law do about it? Should the state prohibit price gouging, even if doing so interferes with the freedom of buyers and sellers to make whatever deals they choose? …

Sandel continues with his analysis of the issue.

I recently gave a brief talk on the possibility of rescission of a deal made by someone under pressure, in the context of the broader question of the halachic valuation of something that is worth more to a specific individual than the price assigned to it by the market; the lecture is available, along with some brief notes on the general topic, at the Internet Archive.

 1. Richard III, Act V Scene IV []
 2. R. Dr. Aaron Levine, Case Studies in Jewish Business Ethics, pp. 158-60. []
 3. קידושין ח.‏ []
 4. חידושי הריטב”א (מוסד הרב קוק) שם עמודים עד-עה ד”ה לעולם. []