תוכחת מגולה ואהבה מסותרה

Michael Halberstam, in a comment to this post, mentioned a remarkable assertion of Rambam that Rav Sa’adia Gaon lied about the foundations of Kiddush Ha’Hodesh, in order to bolster his anti-Karaite polemic: ואני תמיה מאדם יכחיש הראות ויאמר כי דת היהודים אינה בנויה על ראיית הלבנה אלא על החשבון בלבד והוא מאמין אלו הכתובים כולם …