Spontaneous Hebrew

About nine months ago, I noticed Rav Yosef Messas’s vitriolic dismissal of the legend that a child left unexposed to any language will automatically develop the ability to speak fluent Hebrew:

עוד כתבת. כי דרש חד גלילאה במחנכם קדוש. כי לשון עברי. הוא מוטבע בטבע האדם. שאם לא נשמיע לילד שום דבור. מיום צאתו מרחם. עד שיתחזק בו כח הדבור. אזי ידבר מאליו בשפה עברית צחה. ושאלת להודיעך דעתי בזה. אם אמת הדבר:

תשובה דע ידידי. כי דבר זה נמצא כתוב על ספר שהולדיו איזה תמימים. אוהבי הבלים. וסמכו על מאמר אחד בבר’ פרק י”ז בשם ר’ אחא. שאדם הראשון ידע מאליו לקרוא את עצמו. אדם. כי נברא מן האדמה. וקרא להקב”ה אדון. שהוא אדון לכל בריותיו. עש’. וראיה זו. אינה ראיה כלל. שאין מביאין ראיה לילוד אשה. מיציר כפיו של המקום ב”ה. שבראו בקומתו ובצביונו. וככ’ התוספות במגילה דף טו. ד”ה ארבע נשים וכו’. שאין לחשוב חוה שהיא יצירת כפיו של הקב”ה עם ילודי אשה. עש’:

וגם הרמב”ם ז”ל בספר המורה חלק ב’ פרק ל’. כתב. שהלשונות אינם טבעיות. עש’. וגם בספר המבאר להרופא והחוקר הנשגב כמוהרי”ם פייבוש ז”ל. סוף דף 2. הביא הדעת הנ”ל. והרבה עליה שחוק. ופירש מאמר רב אחא הנ”ז בטוב טעם ודעת. כיד החכמה והחקירה הטובה עליו. עש’.:

וגם בספר אוצר נחמד דף 135 כתב. שחכם אחד שמו ר’ הלל מפיררא ז”ל. חשב גם הוא כזה. ור’ זרחיה הלוי הספרדי ז”ל. הכהו על קדקדו. וסתר כל דבריו וראיותיו. וכתב שזה שקר מוחלט לחשוב שהלשון היא בטבע. עש’. ואם כן שרי ליה מריה לההוא גלילאה שדרש ברבים דברים תמוהים כאלה. אשר ההמון יכזבו בזה אף מימיו הנאמנים. דכך ענשו של בדאי וכו’:1

Recently, thanks to a Parshah sheet brought home by the son of a friend of mine, I learned that the legend was apparently taken seriously by one of the most interesting thinkers in our tradition, with somewhat of a reputation for critical thinking: Rav Ya’akov Emden:

ואמרו שאם יגדל הילד ולא ישמע לשונות אחרים. אז יתחיל לדבר לשון הקודש מעצמו בלי לימוד. שהוא לשונו המוטבע בו.2

Here’s the scathing letter of R. Zerahiah Ha’Levi Ha’Sefardi from אוצר נחמד:

ועוד אמרת בסוף דבריך וכתבת לי בענין הלשונות בזה הלשון בעצמו

כי אם היה הילד זמן גדול עומד בין אלמים או בין אנשים ואומנות דוממות ולא ידברו לפניו שום דבר, על כל פנים אחר זמן כשיתעוררו ויתחזקן בו הטבעים ראוי מדרך הטבע שהוא ידבר או יגמגם גמגום שרובו יהיו מלות מדוברות עד שמזו הגמגם יגיע לדבר דבור שלם וזה הלשון שיתחיל בו יהיה לשון הקודש בלא ספק, בעבור שהוא היה הראשון ונתן לאדם הראשון בטבע.

ע”כ דבריך אדוני ר’ הלל החכם בחכמת הטבע. ודע לך כי ראיותי הכתובות למעלה והעתידות להכתב, האמת נטה שפרירו עליהן ובטלו דבריך ושמו דבריך לאבן נגף ולצור מכשול לכל חכמתך ולכל מה שכתב בקונדריסך על זה הענין ועל שאר דבריך שכתבת בענין הלשונות.

וכן מה שאמרת שלשון הקדש נתן לאדם הראשון בטבע הוא שקר בדוי, מפני מה נתן לו הלשון הזה או זולתו מן הלשונות בטבע, היה לו זה כשאר הטבעים היוצאים באדם מן הכח אל הפועל עד השלם בהם זה כפי כח המקבל זאת הפעולה, כי הדברים אינם יוצאים באדם מן הכח אל הפועל עד שיתברר בהם הכלים הגורמים זה בזה בשמיעה ובלמוד המצויין באדם ובהם יגיע הדבור באדם למיניהם, אך שידבר האדם זולתו אלו הכלים זה מבואר מאד שהוא דבר נמנע, וזה לפי הנסיון ולפי ההקש אשר שניהם יבטלו זה המציאות שמצאת אתה וכל חלושי הדעת, כי מי שגדל בין אומנות דוממות או החרש שלא שמע מתחלת ברייתו אין בהם תחבולה לדבר שום דבר בעולם שיהיה בו סמך או שום תועלת שיהיה נוטה לשום לשון בעולם, אבל יהיו נובחין ככלבים, ואם זה האלם שיראה תמיד תנועות הדבור בעיניו לא יועילנו שום דבר שיוכל ללמוד (הראיה) עד שידבר אפילו מלה אחת שלימה כל שכן שלא יוכל לדבר שום דבר מי שלא ראה שום תנועה שפתים, וזה הוא הילד שעמד בין האומנות הדוממות שאמרת שידבר בלשון הקדש. אמנם על סברתך זאת רעתך רבה, ערו ערו עד היסוד בה.

ועוד יש ראיה חזקה שלשון הקודש לא נתן לאדם הראשון בטבע כמו שאמרת כי אם היה דבר זה אמת כל אדם בעולם מאיזה לשון שיהיה היה נמצא בו לשון הקודש בטבע והיה מדבר בו ולא היה נעדר ממנו בשום פנים ולא בשום זמן מאחר שזה הדבור יהיה בו בטבע כשאר הטבעים ושאינו צריך לשמיעה ולא ללמוד כמו שאמרת אתה. באמת על כמו זה הדעת אמר הכתוב מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה ויעבור עלי מה; [ועיין שם עוד]3

  1. רב יוסף משאש, מים חיים, או”ח סימן נ”ד – קשר []
  2. רב יעקב עמדן, בירת מגדל עוז, בית מדות עליית הלשון פרק ב’ – קשר []
  3. אוצר נחמד, מחברת שניה (וויען תרי”ז), עמוד 135 – קשר []

3 thoughts on “Spontaneous Hebrew”

    1. Shalom: Thanks – and if you can find a more authoritative source for the legend, that would be great (Wikipedia, also without a source, has King James V rather than IV).

      I’m planning a follow-up post, citing Herodotus’s versions of the story, pointed out to me by Mississipi Fred MacDowell, as well as a wonderful discussion of the topic by Rabbi Yaakov Stal in an appendix to his recently published סודי חומש ושאר, brought to my attention by his friend Eliezer Brodt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *