ללמוד וללמד, לשמור ולעשות: הקדמה

From Rav Aharon Feldman’s scathing critique of the anthology Jewish Legal Writings by Women: Rather than “debating essential halachic issues in the rigorous spirit of rabbinic Judaism,” the book is composed of two categories of articles: those which do not debate issues (essential or otherwise), and those which debate issues, but not in the spirit […]

Primum Non Nocere

I recently gave a presentation titled ביאור שיטות הראשונים והאחרונים בענין הכלל בגיטין שכל דבר שאין צריך לכותבו, אם שינה בו אינו פוסל; the audio, and accompanying notes, are available in various file formats at the Internet Archive. [Please note that the material is quite technical, utilizes much jargon, and presumes not just familiarity with […]