וכל מעשיך בספר נכתבים

We recently deployed the Piwik web analytics framework to track our readership. For more information, see our privacy page. Apropos to the topic of communications privacy, here are (in rough chronological order) four lectures and an article I recently recorded and published, available at the Internet Archive: Reading Other’s Mail [studio lecture] Reading Other’s Mail […]

Risking One’s Life For Fun and Profit

There is a well known medrash that Esav murdered Nimrod out of lust for the latter’s wonderful Hunter’s Garment: ר’ מאיר אומר עשו ראה את הכתנת על נמרוד שהיו מצויירין עליה כל החיות והעופות שבעולם ונראין כאלו הן חיין וכשהיו בשדה היו באין אצלו וניצודין מאליהן וחמדה אותה בלבו והרגו ולקחה ממנו וכשלבש אותה נעשה […]