Caveat Nubere

At the end of the previous post, we broached the question of whether a spouse’s failure to disclose his or her status as a convert or recent descendant of one to the other spouse prior to marriage would be grounds for a claim of מקח טעות. This question is raised by Rafi G. (Life in Israel) (h/t: Daas Torah) in the context of a bizarre and depressing tale, reported by Kikar Ha’Shabbat, originally brought to my attention by my father:

אברך טען: אשתי עברה ניתוח ולא ידעתי שהיא סינית, זה מקח טעות

אברך חרדי ביקש לגרש את אשתו בגלל שלא ידע שהיא סינית במקור. הנזק, לטענתו, הן העיניים המלוכסנות שקיבלו ילדיהם. הרב פסק: זה לא פגם. ומה אם היו נולדים להם ילדים שחורים? (חדשות)

ישראל כהן – כ”ה בתמוז תשעו

לא ידע שהתחתן עם סינית – מקח טעות? יהודי שפנה לרבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, העלה שאלה מוזרה לגבי נישואיו עם אשתו, וביקש לברר אם מדובר במקח טעות – כיוון שגילה למפרע שמדובר בסינית.

“התחתנתי לפני כמה שנים עם אשה פלונית”, הוא מספר, “ולאחר שנה נולד לנו בס”ד ילד. לצד השמחה הגדולה שהיתה בעת הלידה, נדהמתי להיווכח שלילד יש עיניים מלוכסנות, כמו של הסינים…”

“כששאלתי את אשתי בעניין, היא השיבה לי שאכן היא נולדה בסין, אבל במהלך שנות בחרותה עברה ניתוח ל’יישור’ העיניים, ולאחר הניתוח סר ממנה ‘המראה הסיני’, והיא נראית כאשה ‘מערבית'”.

“הבעל התרגז מאוד על אשתו שלא סיפרה לו את הדבר, אבל אי אפשר להתעלם מהטענה שיש גם עליו, שכן הוא התחתן איתה בהיותה מתגוררת בארה”ב, וגם הוא לא ערך אודותיה את הבירור המספק” נאמר בעלון שסיקר את הפרשה.

לאחר מכן, נולדו לבני הזוג עוד שני ילדים, גם הם עם עיניים מלוכסנות. לאחר הלידה השלישית החליט הבעל שהוא לא מסוגל לחיות יותר עם האשה הזו, “וגם אינני יודע כיצד יהא באפשרותי לחתן את הילדים הללו; הרי אף אחד לא ירצה להשתדך אתנו”, אמר.

הבעל טען שמדובר במקח טעות, ועם אשה כזו הוא לא הסכים כלל להתחתן, לכן הוא רוצה להגיש נגדה תביעה לגירושין. כשנשאל היכן מוזכר הפגם הזה של ‘עיניים סיניות’ ברשימת המומים במסכת בכורות, השיב הבעל, שפגם כזה לא צריך להיות כתוב באף מקום… “כיון שבני-אדם כמונו, שאינם מתגוררים בסין, מתביישים בכך, ובוודאי שעל-דעת זה לא נישאתי לאשה זו”.

“כשחיפשנו מקורות לשאלה זו, מצאנו ב’בן איש חי’ העוסק במקרה הדומה במקצת לשאלתנו. בבגדד אירע מקרה שבעל הגיע אל הבן איש חי והתלונן על כך שהריסים של עיני אשתו אינם נסגרים בשווה, וכשהיא סוגרת את עיניה זה נראה מוזר מאוד. הבעל לא ידע זאת מלכתחילה.

הבן איש חי הצדיק את טענת הבעל, ואמר שמום מסוג כזה, המבייש את הבעל, הוא אכן מקח טעות, ולמרות שהוא לא כתוב במומי מסכת בכורות, יש להניח שמדובר בפגם כזה שאכן הבעל לא היה מתחתן עם אשתו בגללו, ואם הוא רוצה בגלל זה להתגרש, הוא זכאי לעשות זאת”.

“בכל זאת”, קבע הרב, “אין המקרים דומים, כי בענין הריסים אכן מדובר בפגם שאינו נמצא אצל שאר בני האדם, אבל באשר לעיניים המלוכסנות – הרי שליש מכלל האנשים בעולם הם סינים, ויש להם עיניים כאלה… ולכן אי אפשר לומר שזה הוא פגם…”

“אולי העיניים שלנו, הישרות, הן הלא-רגילות, ועיניה של האשה הן הרגילות בעולם” נאמר.

אחד המשתתפים בשיעור שאל מה היה הדין אם היה נולד לבני הזוג ילד כהה עור (“כושי” כלשונו), והרב השיב שכאן יהיה הדין שונה, “כיוון שכושי הוא קללה שקילל השי”ת את חם בן-נוח, אבל עיניים מלוכסנות של סינים? אינן קללה, כי לשליש מבני העולם יש עיניים כאלה”.

Rafi G.’s paraphrase and analysis:

A question was brought to him by a husband who was asking about his wife. He claims to have recently discovered that she is of Chinese origin. A few years after they married, they had a baby who was born with Chinese slanted eyes. Unable to hide it any longer, the wife then admitted that she was originally Chinese and had had a surgery to straighten her eyes and remove the Chinese appearance from her.

He was very angry at the time, but did nothing about it. After having two more children together, suddenly he decided that enough is enough and he can no longer stay married to her. His children will have problems with shidduchim, he assumed

This fellow asked Rav Zilbershtein if the marriage is valid as he had been deceived. Perhaps it is a mekach taus.

Rav Zilbershtein responded that this is not considered a blemish and is not a valid cause for declaring it a mekach taus. Upon further investigation, upon the insistence of the husband, Rav Zilbershtein found a similar case in the Ben Ish Chai of a woman who couldn’t close her eyes all the way, and the Ben Ish Chai declared it a blemish and therefore the marriage a mekach taus. However, Rav Zilbershtein said, that was actually a blemish, while the slanted eyes is not a blemish – perhaps the slanted eyes are normal and ours are the incorrect way.

So, Rav Zilbershtein paskened that he has no room to declare it a mekach taus. If however the woman would ahve been discovered to have been black originally and the child had beenborn black, that would be enough reason to declare mekach taus, as being black is a descendant of Cham, the accursed son of Noach, whereas slanted eyes of Asians is not a curse -as a third of the world has them.

I would suggest three more points for consideration:

1. the fact that he discovered the issue and then stayed with her and had two more children together. Perhaps had he complained right away there might have been room to discuss it, but after he discovered the issue and chose to stay with her it seems to me that would be an implicit acceptance of the situation and negate any further claim of melach taus

2. geirus. was she originally a Jew or a convert. Perhaps that would also be an issue for consideration, but it isn’t discussed here. His children would not be allowed to marry kohanim if she was a convert. Would it make a difference if he is a kohein?

3. divorce: without declaring it a mekach taus, if it bothers him so much he can always divorce her. It seems he wants to get out of the marriage without paying her the required payments of the kesuba and perhaps legal payments such as alimony (I would assume he couldn’t get out of child support), and that is why he is looking to have it declared mekach taus. But he does have other options, though they cost.

The first of Rafi’s points is, of course, critical: much of the discussion of מקח טעות in general, and קידושי טעות in particular, revolves around whether the purchaser continued to use the purchased item, and whether the claimant spouse continued in the marriage, even after discovering the undisclosed defect. But I do not think that we reach that question here, as it seems that the failure to disclose one’s status as a convert would not be grounds for a claim of מקח טעות in the first place.

The normative halachah is that even the failure to disclose one’s status where it actually renders the marriage prohibited is not grounds for a claim of מקח טעות. As codified by Rambam:

אבל הנושא אשה ולא הכיר בה ונמצאת אילונית או מחייבי לאוין. וכן הנושא שנייה בין הכיר בה בין לא הכיר בה אין לה עיקר כתובה ולא תנאי מתנאי כתובה אבל תוספת יש לה ואין לה מזונות ואפילו לאחר מותו וכשכופין אותו ומפרישין ביניהם אין מוציאין מן הבעל פירות שאכל:

ולמה אין להם עיקר ויש להן תוספת. העיקר שהיא תקנת חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה הואיל ולא הכיר בה אין לה עיקר. אבל תוספת שהוא חייב עצמו בה כל זמן שתרצה ותעמוד לפניו הרי עמדה בתנאי שלה והרי הקנית לו הנאתה והרי היא עומדת [לפניו] אבל התורה אסרה אותה עליו ומה היא יכולה לעשות לפיכך יש לה תוספת שאין מעשיה הן הגורמין לה להאסר אחר הנישואין אלא אסורה היתה מקודם:1

Ran explains that with regard to an ordinary, physical defect, it is clear that no one tolerates such a problem. There is therefore a duty of disclosure upon the woman, and the man may therefore rely upon this duty and is not required to investigate himself. With regard to a halachic problem, however, the woman can legitimately hope that she will find favor in the man’s eyes despite the prohibition involved, and there is therefore no duty of disclosure upon her:

דהתם כיון שהיתה במומיה והדבר ידוע שאין אדם נתפייס במומין ולא באשה נדרנית עלה דידה הוה רמי לגלויי ועלה סמך ולא חשש לבדוק אחריה אבל באילונית … וכן הדין באלמנה לכהן גדול וממזרת ונתינה לישראל שאף על פי שלא הכיר בהן יש להן תוספת שלא היה הדבר מוטל עליהן לגלות דסברי דאפשר שיערב עליו המקח ואף על פי שיש איסור בדבר2

Based on this rationale, the נודע ביהודה dismisses as erroneous the view of his correspondent that a divorcée who marries a cohen under the false pretense that she is (merely) a widow does not require a get, “for certainly there is no defect greater than this”. The נודע ביהודה retorts by citing Ran’s position as clearly indicating that prohibitions and [physical] defects are not comparable:

והנה שאלת אשה גרושה אמרה על עצמה שהיא אלמנה וניסת לכהן ואחר הנישואין כאשר נתוודע להכהן שהיא גרושה ברח ממנה והניחה יושבת גלמודה כראוי לה כגמולה … והנה כתבת מה שמצאת לפי דעתך שערי היתר כי בוודאי אין לך מום גדול מזה גרושה לכהן …

ראשית דברך שאין לך מום גדול מזה, ובזה טעית וראה מה שכתב הר”ן … הרי שאין לדמות איסור למומין.3

The דברי מלכיאל, however, argues that Ran’s rationale is difficult to understand – the correspondent of the נודע ביהודה seems correct, that the status of being prohibited is surely an absolutely intolerable defect! He therefore explains that the rule is really rooted in the principle of caveat emptor – the failure of the husband to perform his due diligence allows us (and the woman) to conclude that he must not care about such problems:

ועל פי זה נראה ליישב הא דאלמנה לכהן גדול אף שלא הכיר בה הוי קדושין … והר”ן כתב … ומכל מקום קשה דאין לך מום גדול מזה שאי אפשר כלל שיתרצה בזה לחומר איסור שבה. ועיין נודע ביהודה … ומש”ש מהר”ן אינה ראיה לע”ד דהר”ן כתב רק שיש לה כתובה מפני שסבורה שיערב עליו המקח. וכמה פרוצים איכא בשוקא. אבל כשהוא מקפיד ודאי שקפידתו קפידא. ובאמת גם סברת הר”ן טעמא בעי ..

והנראה דהא גם גבי מומין קיימא לן בכתובות ע”ה שמומין שאפשר לבקרם קודם נישואים אינו יכול לטעון אחר כך כי היה לו לבדוק אחריהם ע”ש במשנה. ולזה גם באיסור אלמנה לכהן גדול וגרושה לכהן. כיון שהוא כהן יש לו לדקדק שלא יכשל באיסור וצריך לו לחקור אם היא גרושה או אלמנה. … על כל פנים הכא הו”ל כדבר שאפשר להבחינו. ומדלא חקר על זה מוכח שלא הקפיד ונתרצה איך שיהיה ולזה קדושיו קדושין.

ונראה שאף שיודעת שהוא כהן בכל זה מחויב לדרוש אם היא גרושה … יש לו לחוש שאינה יודעת הדין דגרושה אסורה לכהן או שלא עלה על לבה … ונראה שזו היא סברת הר”ן שכתב שסבורה שיערב עליו המקח. כי כיון שראתה שלא חקר הרבה סברה שאינו מקפיד על זה ויערב עליו המקח:4

The דברי מלכיאל therefore concludes that if the husband explicitly inquires about the potential halachic problem (and makes clear the reason for his interest, that he is concerned about the prohibition) and receives a false assurance that it is not present, then he will indeed have a claim of מקח טעות:

ולפי זה נראה שאם שאלה ואמרה לו בפירוש שהיא אלמנה והגיד לה ששואל לה בשביל שהוא כהן ואסור בגרושה ודאי שאינה מקודשת שאין לך קפידא גדולה מזה והטעתו כמש”ל. רק אם לא הגיד לה שהוא כהן או שעל כל פנים מקפיד על זה יש לומר שמקודשת כי היה לו לחשוב שאפשר שמשקרת כל זמן שאינה יודעת שהוא מקפיד על זה וכמש”ל בדעת הר”ן … אבל בשואלה ודאי אין מקודשת …5

Here’s an excerpt of a judicial ruling by רב נחום שמואל גורטלר. A woman had sued her estranged husband for financial support and certain financial penalties, and one of the husband’s defenses was that the marriage had been fraudulently contracted, since he was a cohen and his wife was descended from the Indian Bene Israel and she had failed to disclose before their marriage that she had undergone גיור לחומרא:

רקע

בפני בית הדין ערעור הבעל לשעבר על פסק הדין של בית הדין בפתח תקווה המחייבו לשלם לאשתו כתובה ופיצוי. וזו לשון פסק הדין:

בפנינו תביעת האישה לחייב את בעלה במלוא תשלום כתובתה (“מאתיים זקוקין”) ופיצוי הולם בשל עזיבתו ונטישתו אותה לאנחות ואת בתם המשותפת בלי שום עילה וסיבה. כמו כן, מבקשת מזונות קבועים לילדה וכן “קנס” לאב על אי קיום הסדרי הראיה. כמו כן, תביעות נוספות בעניין מזונות וראיית הילדה.

הצדדים נישאו זה לזה כדת משה וישראל בשנת 2008. נישואין ראשונים לאישה, שניים לבעל. לאחר שמיעת טענות ומענות הצדדים ובאי כוחם ולאחר העיון בחומר שבתיק, עולה כדלהלן:

לטענת הבעל שהינו כהן הנושא שם משפחת כהנים “כ”ץ”, האישה אסורה לו, הן מצד שלטענתו חיה בעבר בהיותה רווקה עם גוי ונבעלה לו, דבר העושה אותה “זונה” האסורה לכהן וכמבואר ביבמות (סא ע”א וע”ב) והן מצד מוצאה מעדת “בני ישראל” שבהודו. לטענתו, עברה גיור לחומרא בבית הדין של הרב קרליץ בבני ברק. דבר שלא נאמר לו עובר לנישואיהם. לדבריו, יש באמתחתו פסק דין מגדולי ישראל (האשכנזיים) שהאישה אסורה לכהן. פסקי דין שיסודם מפי השמועה ואף הועלו על הכתב (הוגשו בסיכומי הבעל). האישה מנגד הכחישה מכול וכול כי נבעלה לגוי. לטענתה, ה”גוי” היה מכר של המשפחה בלבד, ולה לא היה קשר אישי או אינטימי אתו. הביאה גילוי דעת ופסק דין בכתב יד קדשו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל, לפיו היא מותרת לכהן. …

לדעתנו, אין צורך להיכנס במחלוקת של גדולי ישראל לגבי עדת “בני ישראל” שבהודו. כיוון שאין בזה נפקא מינה לגבי כתובה ופיצוי שזה הנושא העיקרי בפנינו והזוג נישאו ברבנות כאן וידועה עמדת הרבנות הראשית בנושא “בני ישראל” ומי שמתחתן שם נכנס על דעת המקובל שם. …

על כן אנו מחליטים:

א. על הבעל לשלם לאשתו סך מאה אלף ש”ח עבור תשלום כתובתה ופיצויים […].

עד כאן פסק הדין של בית הדין האזורי שעליו הוגש הערעור.

דיון – טענות המערער

לא אדון בכל טענותיו של המערער אלא בדברים שנראה לדון בדבריו.

המערער טען שהוא פטור לשלם כתובה כיון שהמערערת הטעתה אותו:

א. היא לא אמרה לו שמאחר והיא מעדת “בני ישראל” היא אסורה עליו וזאת משום שיש פוסקים הסוברים שהיא אסורה לבוא בקהל.

ב. גם אם נקבל את דעת הפוסקים שהיא מותרת לבוא בקהל, היא אסורה עליו מאחר ועברה גיור לחומרא. מאחר שהוא כהן אסור לו לשאת אישה שיצא עליה שם גיורת, כשם שאסור לכהן לשאת אישה שיצא עליה שם שהיא גרושה, אף על פי שמעיקר הדין היא אינה גרושה.

ג. אף שנפסק להלכה שאדם שנשא אישה האסורה עליו מחייבי לאוין, חייב לשלם לה תוספת כתובה – דבר זה נכון רק כאשר האישה לא הטעתה אותו, שלא אמרה לו דבר: לא אמרה שהיא מותרת וכן לא אמרה לו שהיא אסורה. אבל במקרה שהאישה הטעתה אותו ואמרה לו שהיא מותרת לו, והתברר שהיא אסורה לו – במקרה זה אין לאישה כתובה כלל, לא עיקר כתובה ולא תוספת כתובה. המערער סמך את דבריו על שו”ת דברי מלכיאל, ולקמן אביא דבריו על איזה מקרה אמר דבר זה. …

ד. האישה אסורה עליו משום שבצעירותה נבעלה לגוי.

דחיית טענות המערער

נדון בטענותיו אחת לאחת.

א. האישה לא אמרה לו שהיא אסורה עליו (לדעת חלק מהפוסקים)
המערער טען שהיא לא אמרה לו שמאחר והיא מעדת “בני ישראל” היא אסורה עליו וזאת משום שיש פוסקים הסוברים שהיא אסורה לבוא בקהל.

הנה ברור שהמערער ידע שהאישה היא מעדת “בני ישראל”, ומאחר שהוא כהן הרי שסמך על הפוסקים המתירים עדה זו בקהל ישראל, ומאחר שהתחייב לה כתובה ואין פוסקים הקובעים בוודאות שדעת הפוסקים שמתירים אינה נכונה (יש רק פוסקים שחוששים להחמיר)1 על כן אי אפשר לפטרו מלשלם לאישה כתובה, משום שבנישואים סמך על הפוסקים המתירים. ועוד שגם אלו שחוששים להחמיר – חששם הוא שיש לומר שנתערבו בהם גויים ומכל מקום גם לדעתם נראה שהגויים שנתערבו בהם הם מיעוט. …

ג. טענת הטעיה בכך שאמרה שהיא מותרת לו
עתה לטענתו השלישית שטען: אף שנפסק להלכה שאדם שנשא אישה האסורה עליו מחייבי לאווין הוא חייב לשלם לה תוספת כתובה – דבר זה נכון רק כאשר האישה לא הטעתה אותו דלא אמרה לו דבר: לא אמרה שהיא מותרת וכן לא אמרה שהיא אסורה. אבל במקרה שהאישה הטעתה אותו – אמרה לו שהיא מותרת לו והתברר שהיא אסורה לו, במקרה זה אין לאישה כתובה כלל, לא עיקר כתובה ולא תוספת כתובה. המערער סמך את דבריו על שו”ת דברי מלכיאל ולקמן אביא דבריו על איזה מקרה הוא אמר דבר זה.

הנה דברי הדברי מלכיאל בתשובתו מחודשים, ומכל מקום נראה שכתב את דבריו רק במקרה הדומה למקרה שדיבר בו, ולא לכל מקרה, ובוודאי שלא אמר את דבריו למקרה כשלנו.

תחילה נבאר דין הנושא חייבי לאווין לעניין כתובה בהכיר בה, ובשלא הכיר בה. השולחן ערוך בהלכות כתובות (סימן קטז סעיף א) כתב וזו לשונו:”הנושא אחת מחייבי לאוין, אם הכיר בה יש לה עיקר ותוספת וכל תנאיה; וכו’ ואם לא הכיר בה, אין לה מנה ומאתים אבל תוספת יש לה.”

הנה כשלא הכיר בה יש לה תוספת ולא אמרינן דהוי מקח טעות, וביאר הר”ן שהיות שאין מום בגופה יכולה לומר שסברה שיערב עליו המקח, והמגיד משנה ביאר שהבעל חייב תוספת כתובה היות והיה עליו לברר (ובספרי בכורי גשן חלק א סימן כג ענף ד פרקים ו, ז ביארתי שצריך להגיע לשני הטעמים, מאמר זה הודפס גם בשורת הדין חלק ב עמוד מו ואילך) אבל אם נמצא בה מום או נדר – אין לה עיקר כתובה ותוספת כתובה, שהיות שאין אדם מתפייס בנדר או במום והיא לא הודיעתו, הווי מקח טעות לעניין הכתובה ולעניין הגט – עיין אבן העזר סימן ל”ט סעיף ה’.

ברם, כהן ששאל את האישה אם היא גרושה וענתה שאינה גרושה ואחר כך התברר שהיא גרושה, הנודע ביהודה כתב שצריכה גט, והדברי מלכיאל (חלק א סימן פו אותיות ו, ז) והאחיעזר כתבו דהוי מקח טעות ואפילו גט אינה צריכה דיכול לומר שסמך עליה.

הנה מה שכתבתי בשם הדברי מלכיאל והאחיעזר – זה נכון במקרה שדנו בהם, שהמקדש שהוא כהן שאל את האישה אם היא גרושה והיא השיבתו שאינה גרושה, שהשאלה היא שאלה פשוטה והתשובה היא תשובה פשוטה, ועל מקרה כזה הם כתבו שאם האישה הטעתו הווי מקח טעות לגמרי, שהמקדש בהחלט יכול לומר “עליה סמכתי”. אבל במקרה שלנו בדיון אם “בני ישראל” מותרים בקהל ואם האישה עברה גיור – אם היא מותרת לכהונה – שאלה כזו לא שואלים נשים ורק גדולי ישראל יכולים לענות על שאלה כזו. על כן מה שהתובע טוען שהוא שאל את האישה ומה שהוא טוען שהאישה ענתה לו, אינו רלוונטי למקרה שלנו. על מקרה שלנו קיימת קביעת הראשונים והאחרונים שהמקדש חייבי לאווין או שניות ולא בירר דוודאי שיש לה תוספת כתובה. שבמקרה זה קיימים הטעמים של הר”ן והמגיד משנה שהיות ואין מום בגופה יכולה היא לומר שסברה שיערב עליו המקח, והיות שהיה עליו לברר ולא בירר הרי שהיא מקודשת גמורה ויש לה תוספת כתובה.

In light of the above, it seems clear that a woman’s failure to disclose the mere fact that she has the halachic status of a convert, in the absence of any applicable prohibition being violated by the marriage, would not be grounds for a claim of קידושי טעות.

 1. רמב”ם הלכות אישות כד:ב-ג, וכן פסק בשלחן ערוך אה”ע קטז:א, ועיין ביאור הגר”א שם ס”ק ה’‏ []
 2. ר”ן שם נט: בדפי הרי”ף, הובא בבית שמואל שם ס”ק ג’‏ []
 3. שו”ת נודע ביהודה תנינא אה”ע סמן נ’‏ []
 4. שו”ת דברי מלכיאל חלק א’ סימן פ”ו אות ז’‏ []
 5. שם אות ח’‏ []

For Richer, For Poorer, In Sickness and In Health

We recently referenced the dispute between Rabbeinu Eliyahu and Rabbeinu Tam over whether a husband is obligated to accept employment in order to maintain his wife, and as we noted several years ago, Gra claims that “the opinion of most Poskim is like Rabbeinu Tam”,1 and that it is therefore clear that the popular assumption that a husband must work if necessary to support his wife, if not an outright misconception is at least highly inaccurate.

Support for the obligation to work is often adduced from the language of the Kesubah, which reads:

ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתיכי כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא

Indeed, Rabbeinu Eliyahu already cites this clause as proof of the obligation, and various different reinterpretations of it have been attributed to Rabbeinu Tam or suggested in defense of his position.

“I Will Engage In Agricultural Labor”

Tosafos cite Rabbeinu Tam as explaining that the husband is indeed committing himself to work, but this is merely a promise engage in agricultural labor, not to accept employment:

תנן וכן המורד על אשתו בשלמא למ”ד מתשמיש לחיי אלא למאן דאמר ממלאכה מי משועבד לה

אין באומר איני זן ואיני מפרנס2

באומר איני זן ואיני מפרנס. מכאן מוכיח רבינו אליהו שחייב אדם להשכיר עצמו ללמד תינוקת או לעשות מלאכה אחרת כדי לזון את אשתו דאם לא כן מה ענין זה אצל מורד ממלאכה

ומיהו בקונטרס פירש משום דזן ומפרנס הוא כנגד מלאכה של אשה

ועוד הביא ראיה מדכתבינן בכתובה ואנא אפלח כו’

ומיהו גם זה יש לדחות כמו שמפרש ר”ת דאפלח היינו עבודת הקרקע פירוש אחרוש ואנכש ואעדור את השדה ואביא מזונות לבית אבל להשכיר עצמו אינו חייב:3

Tosafos’s citation of Rabbeinu Tam leaves unclear the rationale for the distinction between agricultural work and hiring oneself out; in a future post, we shall, בג”ה, show that there are apparently two very different understandings of this dichotomy, with significant practical ramifications.

“I Will Nurse You In Sickness”

Raaviah and Ritva attribute to Rabbeinu Tam a different interpretation of the clause; the husband is not committing to work at all, but to nurse his wife when she is sick:

יש לפרש אפלח לה, בחולה, כמו שאמרו, חולים ומשמשיהן, ותנן בפרק נערה, לקתה חייב לרפאותה, הלכך מוטל עליו לשמש בפניה, ותניא צריכה רפואה הרי הן כמזונות.4

ומ”ש בספר כתובה ואנא אפלח, נראה לי שאין כותבין כן אלא משום חלתה שהוא חייב לזונה במזונות ורפואה, כדתנן לקתה חייב לרפאותה5

“I Will Generally Strive To Serve and Honor You”

An alternate proposal of Ritva is apparently that the phrase is simply a rhetorical flourish, constituting a promise to serve her but not establishing any concrete legal obligation:

אי נמי שופרא דשטרא הוא ולישנא מעליא שיטרח לעבדה ולכבדה במזונותיה ופרנסתה בכל כחו.6

“I Will Perform My Conjugal Duty”

Nahalas Shivah makes the innovative suggestion that the phrase refers to the husband’s conjugal duty:

ואנא אפלח לשון נקייה כינוי לעונת תשמיש, משום שהוא משועבד לה לחיוב עונתה לכך הוציאו בלשון אפלח. ואף על גב דגם היא משועבדת לו כדאיתא באה”ע (סימן ע”ז סעיף ב’), מכל מקום כאן בכתובה לא איירי רק מן החיוב שהוא מחוייב לעשות לה .. ועוד דלשון ואפלח שייך יותר על האיש שהוא משועבד לפולחן של אשה, וראיה ממה שכתבו התוספות בסוף המדיר (עז.) דאיש שנמצא בו מומין יכולה היא שתאמר כסבורה הייתי שאקבל אותך ועכשיו איני יכולה לקבל אותך, אבל אם נולדו מומין באשה נסתחפה שדהו, והקשו התוספות (ד”ה אבל) דאם נולדו מומין באיש נמי נימא נסתחפה שדה של אשה, ותירצו דאשה היא שדה של איש ואין איש שדה של אשה. ואם כן אם האשה היא שדהו של איש, שייך גבי הבעל לשון ואפלח דשייך הלשון כמו גבי עבודת קרקע, ולכן שפיר אמר גבי האיש ואנא אפלח שהוא כינוי לעונת תשמיש7

 1. ביאור הגר”א אה”ע סימן ע’ ס”ק ט []
 2. כתובות סג. – קשר []
 3. תוספות שם ד”ה באומר איני זן ואיני מפרנס []
 4. ספר ראבי”ה (ירושלים תשכ”ה) כרך ד’ סימן תתקי”ט (משפט הכתובה) עמודים רצד-צה – קשר []
 5. חידושי הריטב”א (מוסד הרב קוק) כתובות שם ד”ה באומר איני זן ואיני מפרנס, הובא בשיטה מקובצת שם ד”ה באומר איני זן ואיני מפרנס []
 6. שם []
 7. נחלת שבעה השלם (בני ברק תשס”ו) כרך א’ סימן י”ב (נוסח ומשפטי הכתובה) אות י”ט (ב’) ד”ה והנה הבאתי שכל התנאים, עמודים רמא-מב, ועיין שם בחלק לשבעה אות ק”ה []

A Time To Keep Silence, And A Time To speak

Stopp and Stopp Tries To Stop Wikipedia

As reported by the New York Times:

Wolfgang Werlé and Manfred Lauber became infamous for killing a German actor in 1990. Now they are suing to force Wikipedia to forget them.

The legal fight pits German privacy law against the American First Amendment. German courts allow the suppression of a criminal’s name in news accounts once he has paid his debt to society, noted Alexander H. Stopp, the lawyer for the two men, who are now out of prison.

“They should be able to go on and be resocialized, and lead a life without being publicly stigmatized” for their crime, Mr. Stopp said. “A criminal has a right to privacy, too, and a right to be left alone.”

Mr. Stopp has already successfully pressured German publications to remove the killers’ names from their online coverage. German editors of Wikipedia have scrubbed the names from the German-language version of the article about the victim, Walter Sedlmayr.

Now Mr. Stopp, in suits in German courts, is demanding that the Wikimedia Foundation, the American organization that runs Wikipedia, do the same with the English-language version of the article. That has free-speech advocates quoting George Orwell.

Floyd Abrams, a prominent First Amendment lawyer who has represented The New York Times, said every justice on the United States Supreme Court would agree that the Wikipedia article “is easily, comfortably protected by the First Amendment.”

But Germany’s courts have come up with a different balance between the right to privacy and the public’s right to know, Mr. Abrams said, and “once you’re in the business of suppressing speech, the quest for more speech to suppress is endless.”

The German law springs from a decision of Germany’s highest court in 1973, said Julian Höppner, a lawyer with the Berlin law firm JBB who has represented the Wikimedia Foundation, though not in this case.

Publications generally comply with the law, Mr. Höppner said, by referring to “the perpetrator — or, Mr. L.” But with such a well-known case, he said, expunging the record “is difficult to accomplish — and, morally speaking, rightly so.”

The court’s goals in the 1973 decision were laudable, he said, but the logic might not be workable in the Internet age, when archival material that was legally published at the time can be called up with a simple Google search. The question of excising names from archives has not yet been resolved by the German courts, he said. …

The online encyclopedia is written and edited by armies of independent volunteers, and “if our German editors have chosen to remove the names of the murderers from their article on Walter Sedlmayr, we support them in that choice,” said Mr. Godwin, adding, “The English-language editors have chosen to include the names of the killers, and we support them in that choice.” …

Mr. Werlé, one of the killers, was released from prison in 2007, and Mr. Lauber, the other, in 2008.

Their lawyer, Mr. Stopp, contacted Wikimedia about both men, citing cases since 2006 that had suppressed publication of their names in Germany. He has won a default judgment against Wikimedia for Mr. Lauber in a German court, and last month sent the foundation a letter regarding Mr. Werlé, whose case against Wikimedia is pending.

“The German courts, including several courts of appeals, have held that our client’s name and likeness cannot be used anymore in publication regarding Mr. Sedlmayr’s death,” he wrote.

The letter included a sample agreement in which the organization would remove Mr. Werlé’s name from the article or pay a “contractual fine” of no less than 5,100 euros — about $7,600 at the current rate of exchange — “for each case of infringement,” to compensate him for “all loss and emotional suffering incurred” because of prior publication.

In a written response to Mr. Stopp, Wikimedia questioned the relevance of any judgments in the German courts, since, it said, it has no operations in Germany and no assets there.

“We’ll see,” Mr. Stopp said in an interview. In an e-mail message after the interview, he wrote, “In the spirit of this discussion, I trust that you will not mention my clients’ names in your article.”

Here’s the Electronic Frontier Foundation’s eloquent, full-throated defense of our First Amendment against encroachment by German privacy law and foreign law in general:

In 1990, Bavarian actor Walter Sedlmayr was brutally murdered. Two of his business associates were convicted, imprisoned for the crime, and recently paroled. Who killed Sedlmayr? Its a matter of public record, but if one of the men and his German law firm gets their way, Wikipedia (and EFF) will not be allowed to tell you. A few days ago, the online encyclopedia received a cease and desist letter from one of the convicts—represented by the aptly named German law firm Stopp and Stopp—demanding that the perpetrator’s name be taken off of the Sedlmayr article page.

At issue is an apparent conflict between the U.S. First Amendment—which protects truthful speech—and German law—which seeks to protect the name and likenesses of private persons from unwanted publicity. Sedlmayr’s murderer became a public figure when he and his accomplice were tried for brutally killing the well-known actor, and contemporary newspapers published his identity at that time. Fifteen years later, according to his attorneys, German law views the killer as a private citizen again. So, his lawyers have sued the German language Wikipedia, and threatened the English language version with the same, if they fail to censor the Sedlmayr article. They’ve also gone after an Austrian ISP that had published the names, and it looks like that case may head to the European Court of Justice. Perhaps Germany wants to make it easier for defendants to reintegrate into society, and publicizing a man’s past crimes interferes with the effort. After all, “he who controls the past, controls the future”. But this slogan from Orwell’s Ministry of Truth is anathema under U.S. law, which takes it as an article of faith that people must be allowed to publish truthful information about historical events.

A foreign power should not be able to censor publications in the United States, regardless of whether doing so suits the country’s domestic law. The current dispute is reminiscent of LICRA v. Yahoo!, in which a French court ordered the American company to prevent access to its Nazi memorabilia auctions by French residents, then fined the company for failing to do so. Yahoo! sought and obtained a ruling in the U.S. that imposing the French law on the company would violate the First Amendment. (The opinion was subsequently overturned for lack of personal jurisdiction over the French entities).

At stake is the integrity of history itself. If all publications have to abide by the censorship laws of any and every jurisdiction just because they are accessible over the global internet, then we will not be able to believe what we read, whether about Falun Gong (censored by China), the Thai king (censored under lèse majesté) or German murders. Wikipedia appears ready to fight for write once, read anywhere history, and EFF will be watching this fight closely.

Oh, and by the way, the convicts were Wolfgang Werlé and his half-brother Manfred Lauber.

And here’s Prof. Eugene Volokh’s reaction:

Not so long ago, the law in some American states — including, most prominently, California, where I live — would actually have been on the side of suppressing the criminals’ names, maybe, sometimes, depending on how a judge or jury would apply a mushy “newsworthiness” standard. Fortunately, some Supreme Court decisions from the 1970s and 1980s recognized a nearly unlimited right to report truthful information from public records, and a 2004 California Supreme Court decision definitively held that the old California cases were no longer good law.

To explain why I think protecting such speech is an excellent decision — and why I’m strongly opposed to some “privacy” and “paid his debt to society” rhetoric in such cases — I thought I’d reprint an excerpt of my Freedom of Speech and Information Privacy: The Troubling Implications of a Right to Stop People From Speaking About You, 52 Stanford L. Rev. 1049 (2000):

[In Briscoe, Reader’s Digest was held liable for revealing that Briscoe had eleven years earlier been convicted of armed robbery (a robbery that involved his fighting “a gun battle with the local police”). The court acknowledged that the speech, while not related to any particular political controversy, was newsworthy; the public is properly concerned with crime, how it happens, how it’s fought, and how it can be avoided. Moreover, revealing the identity of someone “currently charged with the commission of a crime” is itself newsworthy, because “it may legitimately put others on notice that the named individual is suspected of having committed a crime,” thus presumably warning them that they may want to be cautious in their dealings with him.

But revealing Briscoe’s identity eleven years after his crime, the court said, served no “public purpose” and was not “of legitimate public interest”; there was no “reason whatsoever” for it. The plaintiff was “rehabilitated” and had “paid his debt to society.”) “[W]e, as right-thinking members of society, should permit him to continue in the path of rectitude rather than throw him back into a life of shame or crime” by revealing his past. “Ideally, [Briscoe’s] neighbors should recognize his present worth and forget his past life of shame. But men are not so divine as to forgive the past trespasses of others, and plaintiff therefore endeavored to reveal as little as possible of his past life.” And to assist Briscoe in what the court apparently thought was a worthy effort at concealment, the law may bar people from saying things that would interfere with Briscoe’s plans.

Judges are of course entitled to have their own views about which things “right-thinking members of society” should “recognize” and which they should forget; but it seems to me that under the First Amendment members of society have a constitutional right to think things through in their own ways. And some people do take a view that differs from that of the Briscoe judges: While criminals can change their character, this view asserts, they often don’t. Someone who was willing to fight a gun battle with the police eleven years ago may be more willing than the average person to do something bad today, even if he has led a blameless life since then (something that no court can assure us of, since it may be that he has continued acting violently on occasion, but just hasn’t yet been caught).

Under this ideology, it’s perfectly proper to keep this possibility in mind in one’s dealings with the supposedly “reformed” felon. While the government may want to give him a second chance by releasing him from prison, restoring his right to vote and possess firearms, and even erasing its publicly accessible records related to the conviction, his friends, acquaintances, and business associates are entitled to adopt a different attitude. Most presumably wouldn’t treat him as a total pariah, but they might use extra caution in dealing with him, especially when it comes to trusting their business welfare or even their physical safety (or that of their children) to his care. And, as Richard Epstein has pointed out, they might use extra caution in dealing with him precisely because he has for the last eleven years hidden this history and denied them the chance to judge him for themselves based on the whole truth about his past. Those who think such concealment is wrong will see it as direct evidence of present bad character (since the concealment was continuing) and not just of past bad character. . . .

[W]hich viewpoint about our neighbors’ past crimes is “right-thinking” and which is “wrong-thinking” is the subject of a longstanding moral debate. Surely it is not up to the government to conclude that the latter view is so wrong, that Briscoe’s conviction was so “[il]legitimate” a subject for consideration, that the government can suppress speech that undermines its highly controversial policy of forgive-and-forget. I can certainly see why all of us might want to suppress “information about [our] remote and forgotten past[s]” in order “to change . . . others’ definitions of [ourselves].” But in a free speech regime, others’ definitions of me should primarily be molded by their own judgments, rather than by my using legal coercion to keep them in the dark.

So the California Supreme Court’s 2004 decision (Gates v. Discovery Communications, Inc.), and the Supreme Court decisions on which it’s based, are a victory for free speech. And to the extent that they are a defeat for “privacy” under such circumstances, they are a defeat for a form of privacy that the law ought not recognize — a putative right to stop people from telling the truth about what you’ve done.

Further reading: Wired’s Threat Level, PogoWasRight.org, Geek.com, CNET.

EPIC’s Amicus In Favor Of Stoppage

Here’s Prof. Volokh on a similar affair, this one in the United States with its relatively stronger speech protections and weaker privacy rights:

In an amicus brief EPIC just filed in G.D. v. Kenny — a case pending before the New Jersey Supreme Court — EPIC argues that convicted criminals should be able to sue for “disclosure of private facts” when others accurately report on the criminal conviction, so long as the state court system decided to retroactively expunge that conviction. …

Other parts of the EPIC brief argue that revealing the fact of a conviction without revealing that it was expunged might properly constitute false light invasion of privacy. I don’t think this is right, at least if the expungement is not based on a finding of actual innocence, since the important factual assertion underlying the revelation — which is that someone did something criminal — remains correct, and puts the person in a true light, not a false light. But that’s a separate matter.

Here, I want to point to EPIC’s argument that “‘truth’ is not a defense to privacy torts,” and in particular that “the appellate court should not have terminated [plaintiff’s] … public disclosure of private facts claim[] once it dismissed the defamation claim. Invasion of privacy remains an issue of fact for the jury.”

In the case itself, plaintiff G.D. had been convicted in 1993 for possessing drugs with intent to distribute, and sentenced to five years in prison. He later worked for Brian Stack “as a part-time aide … when Stack was a member of the Hudson County Board of Freeholders.” Stack later became “a member of the State Assembly as well as the Mayor of Union City,” and a primary candidate for the New Jersey Senate. “Defendants believed that plaintiff supported Stack in his primary campaign for the State Senate nomination, although plaintiff maintained that he was not actively working for Stack’s candidacy.”

So during the primary campaign, defendants — Stack’s political adversaries — put out a flyer attacking Stack, by pointing to the past misdeeds of Stack’s associates, including G.D. Defendants apparently didn’t know (and perhaps wouldn’t have cared) that G.D. had gotten the conviction officially expunged — a procedure that is not, to my knowledge, based on a judgment of innocence, but just on a state’s judgment that expunging the conviction is fair and helps promote rehabilitation. (As it happens, despite the expungement, the conviction was still present on the New Jersey Department of Corrections Web site until after G.D.‘s lawsuit against defendants was filed.) G.D. sued for defamation, false light invasion of privacy, and disclosure of private facts; the New Jersey appellate court rejected G.D.‘s claim as a matter of law, because the statements were substantially true; last month, the New Jersey Supreme Court agreed to review the matter.

So the plaintiffs were speaking about an official and public New Jersey proceeding — G.D.‘s conviction. They were speaking about something that New Jersey law treats as a serious crime. They were speaking about someone who had been an aide to a politician, and whose character in some measure could be seen by voters as reflecting on the character of the person who chose to hire him.

Yet EPIC takes the view that the legal system should potentially be able to impose potentially huge financial liability for conveying this information about G.D. (if a jury concludes such liability is proper, presumably because the jury concludes publishing such information is, in its view, “offensive to a reasonable person” and not “newsworthy”). And this is so despite the Court’s having held that people at the very least have a presumptive right to communicate truthful information drawn from court records, even when the information relates to innocent victims. Surely the First Amendment must assure at least as much with regard to information about convicted criminals, especially ones who have become assistants to political officials.

Of course, some voters and other listeners may reasonably conclude that they don’t care about 14-year-old felony conviction. And a state may choose to no longer distribute such information itself, or to rely on it itself. But it doesn’t follow that the government may gag — on pain of potentially massive jury awards — those citizens who continue to think that the information may be relevant to an evaluation of the convicted criminal’s character.

As I argue in Freedom of Speech and Information Privacy: The Troubling Implications of a Right to Stop People From Speaking About You, 52 52 Stanford L. Rev. 1049 (2000), this sort of right to suppress the speech of others is a very bad idea, both on its own terms and because of its possible implications for other speech restrictions. I’m sorry to see EPIC arguing in favor of such speech suppression.

אונאת דברים

From this week’s Parshah:

וְכִי-תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ, אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ–אַל-תּוֹנוּ, אִישׁ אֶת-אָחִיו.1

וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת-עֲמִיתוֹ, וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹקיךָ: כִּי אֲנִי יְקוָק, אֱלֹקיכֶם.2

The Mishnah and Beraisa explain:

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו:3

ת”ר לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון כשהוא אומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך הרי אונאת ממון אמור הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים

הא כיצד אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך

אם היה גר ובא ללמוד תורה אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה

אם היו יסורין באין עליו אם היו חלאים באין עליו או שהיה מקבר את בניו אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד

אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו לא יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה ויודע בו שלא מכר מעולם

ר”י אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך

א”ר יוחנן משום ר”ש בן יוחאי גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלקיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלקיך

ור’ אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו

רבי שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון

תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים א”ל שפיר קא אמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא אמר ליה אביי לרב דימי במערבא במאי זהירי א”ל באחוורי אפי דאמר רבי חנינא הכל יורדין לגיהנם חוץ משלשה הכל ס”ד אלא אימא כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו מכנה היינו מלבין אע”ג דדש ביה בשמיה

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ”ל מדדרש רבא דדרש רבא מאי דכתיב ובצלעי שמחו ונאספו קרעו ולא דמו אמר דוד לפני הקב”ה רבש”ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ ולא עוד אלא אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה ואני אומר להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה”ב אבל המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה”ב

(ואמר) מר זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר ר”ש חסידא ואמרי לה א”ר יוחנן משום רשב”י נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ”ל מתמר דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה4

כתיבת שם של משומד שחזר בתשובה

An interesting application of the injunction against אונאת דברים is the opinion that we do not mention in a גט the Gentile name of a Jewish apostate who has repented and returned to Judaism, to avoid humiliating and shaming the repentant individual:

מצאתי כתוב בתיקון בסדר גיטין ישן דמשומד שעשה תשובה שבא לגרש אין לכתוב בו כלל כל שום וחניכא כמו שעושים לשאר משומדים דאילו כתבו הוה כאילו אומרים לו זכור מעשיך הראשונים עכ”ל

ונראה שמזה למדו שלא לכתוב בגט שום כינוי שהוא גנאי ובושה למתכנה בו משום דאית ביה משום לא תונו ועוד דאין דרך לקרותו בכינוי זה לבד בלא עיקר שמו. כן נראה לי.

אמנם בסדר גיטין אחר מצאתי שצריך לכתוב כל שום אפילו היה משומד בילדותו והביא מעשה בזה וכתב שכן הסכימו מהרד”כ ומהרא”ף.

ובתשובת מוהר”ם פאדו”ה סימן ל”ה כתב בשם הרבה גדולים דאין לכתוב שם דגיות מאחר שעשה תשובה ולא כל שום וחניכא ועיי”ש שהאריך בזה.5

נוסח כתובה של בעולה

There is a similar dispute over the proper designation in the כתובה of a woman who is not a virgin (but neither a widow nor a divorcée); some Poskim argue against writing בעולתא, in sensitivity to the woman’s feelings. [This question was recently discussed in The Yeshiva World’s Coffee Room.]:

ואם היא אנוסה או מפותה. י”א כותבין סתם אמר לה להדא לאה ולא כותבין בעול’ כי גנאי הוא להזכיר זה וי”א שכותבין בעולת וכן נראה לי כדי לפרסומי לרבים שנבעלת כי שמא אסורה לכהן אף על גב דאמרה לכשר נבעלתי לאו מפיה אנו חיין דרוב פסולים אצלה ושמא נבעלה לגוי ואמר שמואל לרב יודא הלכה כר”ג ואת לא תעביד עובדא כו’ ואילו חילוקי דינים אין להאריך כאן אך נראה לי עיקר לכתוב בעולה כדי לפרסם למאן דקפיד קפיד …6

להדא בתולתא, … ואם היא אנוסה או מפותה יש כותבין סתם אמר לה להדא פלונית ואין כותבין בעולה, כי גנאי הוא לה להזכיר זה. ויש אומרים שצריכין לכתוב בעולה וכן עיקר, כדי לפרסם שנבעלה ושמא אסורה לכהן דנבעלת לפסול לזה, דעכשיו הרוב פסולים אצלה, שהרי יש גוים הרבה הפוסלים אותה לכהונה.7

כתב הב”ש ואם היא בעולה כותבין בעולתא עיין נחלת שבעה העלה שלא לכתוב בעולה וכן נלע”ד כי גדולה בושה והמלבין וכו’ ועיין סימן ס”ה א’ ואין לכתוב אלא פלונית ארוסה ודי בזה לסימן8

 1. ויקרא כה:יד – קשר []
 2. שם כה:יז []
 3. בבא מציעא נח: – קשר []
 4. שם נח.-:‏ []
 5. דרכי משה (מכון ירושלים תשנ”ד) אה”ע סימן קכ”ט אות כ”ב, ועיין לעיל בקיצור באות ז []
 6. שו”ת מהר”ם מינץ (לבוב תרי”א) סימן ק”ט (דיני כתובה) עמודים צח:-צט. – קשר, הובא בנחלת שבעה סימן י”ב אות ט”ו (ועיין שם באורך), ובכנסת הגדולה אה”ע סימן ס”ו הגהות טור אות מ”ד – קשר []
 7. לבוש אה”ע (הבוץ והארגמן) (ירושלים תשס”ד) שם סעיף ג []
 8. בית מאיר שם סעיף י”א. ועיין בקיצור בפתחי תשובה שם באמצע ס”ק ח’, ובאורך באוצר הפוסקים שם ס”ק קמ”ה וקמ”ו []