The World That Wasn’t, Revisited

Rav Yitzchok Zilberstein relates: מספר [הגר”ח פלאג’י] על תקנה שהיתה בעירם איזמיר שבתורכיה ,שכל חתן המשתדך עם משפחה מן העיר, אינו נכנס לבית הכלה. וממשיך הגר”ח פלאג’י לספר על חתן אחד שגזר עליו שלא ישא את כלתו משום חשד מסויים שהיה על חתן זה. החתן לא ציית לדברי הגאון, ובליל שבת, בסעודה הראשונה שערכו לחתן …