פדיון, Paper and Payments

My weekly halachah column and lecture for this past פרשת בא discussed the status of paper money in halachah in general, and its use for פדיון הבן in particular. In the course of my study of the literature, it seemed to me that the vibrancy and pragmatism of the (primarily nineteenth century) פדיון הבן discussion indicates that the actual use of paper money for that ritual was being seriously considered, which struck me as interesting given the universal (at least in my admittedly limited experience) contemporary custom of using silver exclusively. The cursory investigation I made at the time did not indicate one way or another as to the existence of a halachic preference or מנהג to use silver, but I recently serendipitously came across a discussion of this question by R. Shamai Kehas Gross, who indeed concludes that the failure of the commentaries to the שלחן ערוך to mention any such preference indicates that there is no such preference, and rejects the reported position of a certain (unnamed) rabbi who was stringent about using actual silver:

נראה לענ”ד דיכול לכתחלה ליתן שוה כסף לפדיון הבן ואין הידור ליתן כסף יותר משוה כסף.

ובפרט לפי מה שהוכיח בספר דברי יחזקאל (סימן ל”ח) דמה שנתחדש בתורה דשוה כסף הוי ככסף אין הפשט דכמו שמועיל כסף הכי נמי מועיל שוה כסף, אלא דנתחדש דמה ששוה כסף מועיל הוא מטעם דהיינו כסף דהרי יכולים למוכרו ולהשיג עבורו כסף ומחמת זה חשוב כסף ממש עיין שם, (ועיין באבני נזר אה”ע חלק ב’ סימן שפ”ז).

וכיון דהוי ככסף ממש ודאי דאין עדיפות ליתן כסף לפדיון הבן משוה כסף, וכן נראה מסתימת הפוסקים על השלחן ערוך דלא כתבו דיש להדר ליתן כסף לפדיון הבן, שמע מינה דאין הידור בזה. …

ושמעתי דרב אחד החמיר לכתחלה לפדות בכסף ממש, אבל לפענ”ד כמו שכתבתי דאין שום עדיפות כסף משוה כסף.1

My column:

Parashas Bo contains the commandment of pidyon ha’ben. Elsewhere (Bemidbar 18:16), the Torah specifies that the pidyon be performed with five silver shekalim. One may utilize actual silver in the weight of five shekalim, or other property of equivalent value (Shulchan Aruch YD 305:3). There are only three classes of assets that are excluded: real estate, slaves and “shtaros” (documents).

In traditional halachic terminology, “shtaros” generally refers to loan documents. In the nineteenth century, a great debate arose over whether modern “banknotes” are considered ordinary assets, or are actually a form of shtaros, and therefore ineligible to be used for pidyon ha’ben (as well as being treated differently from normal property in a number of other halachic contexts – Shut. Beis Shlomo CM #34). A number of different rationales were advanced for distinguishing between modern “banknotes” and classic shtaros:

  • Banknotes can be universally used to make purchases (Shut. Heishiv Moshe YD #55).
  • Banknotes are traded in robust markets, resulting in clear pricing and high liquidity (She’eilas Yaavetz 1:85. The analysis there actually concerns lottery tickets, but it applies to banknotes as well – Shut. Maharsham 2:100).
  • Unlike shtaros which represent value present externally (in the underlying loan), the value of banknotes resides internally, as evinced by the fact that they will not be replaced even if their holder can prove that they have been destroyed (Shut. R. Meshulam Igra CM #16).
  • Banknotes derive their value from government fiat (refusal to honor the sovereign currency was apparently a capital offense!), and not ordinary market conditions (Shut. Chasam Sofer YD #134).

The consensus is that banknotes are not generally considered shtaros (Maharsham ibid.; Minchas Pitim CM end of #303), although some are nevertheless stringent with regard to pidyon ha’ben, since the son is redeemed from Hashem, and He is not subject to the laws of man (Chasam Sofer ibid., and cf. Chochmas Shlomo CM beginning of #292; Aruch Ha’Shulchan YD 305:18). R. Osher Weiss maintains that in contemporary times, where the value of currency has been completely decoupled from the issuing government’s precious metals reserves, and derives entirely from economic considerations, it is certainly valid even for pidyon ha’ben (Shut. Minchas Osher 1:47).

My lecture, with accompanying handout, is available at the Internet Archive.

  1. שו”ת שבט הקהתי, חלק ששי יו”ד סימן ש”פ עמוד רב []