Tortfeasance While Under the Influence

From a study titled Alcohol and Sexual Assault, in the journal Alcohol Research & Health (h/t: babe):

[H]eavy drinkers may routinely use intoxication as an excuse for engaging in socially unacceptable behavior, including sexual assault …

In fact, some men may purposely get drunk when they want to act sexually aggressive, knowing that intoxication will provide them with an excuse for their socially inappropriate behavior.

The concern that “men may purposely get drunk … knowing that intoxication will provide them with an excuse for their socially inappropriate behavior” is raised by Maharshal as an argument against allowing drunkenness to serve as a defense against a claim of tort (in addition to the basic principle of אדם מועד לעולם):

והשיכור אפילו הגיע יותר משכרתו של לוט מכל מקום מחייב בתשלומין על כל הזיקות. ומה שמסקינן בפרק הדר דשיכור כלוט פטור ממיתת בית דין. ולא מלקין אותו. היינו דפטור מדיני שמים על אותו העון. ומכל מקום תקבל דינו על מה שלא עצר ברוחו ושיכר עצמו להשתגע. אבל לפוטרו מדין הזיק שמזיק לחבירו. פשוט שחייב. דאדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד. בין ער בין ישן בין אונס בין רצון. דאם לא כן לא שבקת חי. דכל שונא ישתה וישתכר על חבירו להזיק ויפטור

ואפילו בפורים דמחויב להשתכר. מכל מקום אין כונת רבותינו כדי שישתגע. רק כמו שכתב הרמב”ם צריך להשתכר להיות נרדם בשכרתו. …1

Rav Moshe Mordechai Farbstein notes that a similar argument, regarding someone who committed a homicide while drunk, had been previously made by Rav Avraham b. Yitzhak of Narbonne (R. Avraham Av Beis Din – Raavad II):

אף בשו”ת הראב”י אב”ד [סי’ קמ”ט, הובא בקיצור בטור חו”מ סי’ תכ”ה] כתב שיש לענוש את השיכור [כלוט שהרג] כדי לגדור גדר “שלא יהיה כל איש צורר כמתלהלה היורה זיקים, ויאמר שוגג הייתי”. …

המהרש”ל הוסיף טעם לחייב את השיכור, מלבד הדין של “אדם מועד לעולם”, משום שאם לא נחייבו, יש לחשוש שתמצא פירצה שעל ידה יוכל אדם להזיק לחבירו בלא שיתחייב לשלם, והוא כעין נימוקו של הראב”י אב”ד לענוש את השיכור שהרג בשכרותו.2

The same basic holding of Maharshal, that drunkenness is no defense against a claim of tort, is also espoused by the Bah:

עוד לו בראובן שסעד במסיבת וסעודות חתן וכלה, וזרק זכוכית אל הכותל כמנהג השותים במזרקי יין מתוך שמחה וטוען שמעון שהזיקו בעינו שנסמית לגמרי:

תשובה נראה שהמעשה היה שניתז שבר זכוכית והגיע בעינו וטען שמעון שבזה סימה את עינו ואם כן … בנדון דידן כיון דראוהו ובפרט בבית החתן דמתאספים רבים והזריקה היתה שלא ברשות … דהלא כאן הזיק באותו בית שהתאספו רבים והוה ליה לעיוני דאפילו את”ל דשבירות כלי זכוכית הוי ליה ברשות כההוא דתבר זוגיתא חוירתא לשמחת חתן כי היכא דליהו’ וגילו ברעדה דאין ספק דמההוא עובדא נשתרבב המנהג הרע לשבור כלי זכוכית בכותלים בדרך שיוכל להזיק בדוכתא דשכיחא רבים ואין זה מנהג וותיקים אלא מנהג גרועים גזלנים עתיקים כי הקדמונים שברו זכוכית ביישוב הדעת בענין שלא יגיע היזק כלל וכדאיתא פרק המניח האי מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנזיקין אבל הני גרועים תרתי הוא דעבדי לא דיין שמכניסין עצמן בספק סכנת נפשות דשורייני דעינא {באובנתא} דליבא יתיב אלא גם מחללים את השבת במזיד וברצון ואי כדי לקיים וגילו ברעדה כבר יוצאים ידי חובתם במה ששוברים את הזכוכית בחופה ואם כן שבירות זכוכית אל הכותל בבית החתן הוא שלא ברשות כל קדושיו ולכן הדבר ברור ופשוט דזה המזיק חייב בד’ דברים ומיהו פטור על הבושת דאין בושת אלא במתכוין.

ומה שכתבת שזה יש לו טענה שהיה שיכור נראה דאינה טענה דהא בפרק הדר תניא

שכור מקחו מקח וממכרו ממכר עבר עבירה שיש בו מיתה ממיתין אותו מלקות מלקין אותו כללו של דבר הרי הוא כפקח לכל דבריו אלא שפטור מן התפילה

ואף על גב דקאמר התם

אמר ר’ חנינא לא שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם

ואם כן היה לפי זה נראה לכאורה דהכא בהיה שכור כשכרותו של לוט דחשיב שוטה … ולא היא דלא קאמר תלמודא דבהגיע לשכרותו של לוט פטור אלא להני דקא חשיב בברייתא בפירוש מקח וממכר מיתה ומלקות אבל לגבי ניזקין אין ספק דחייב דה”ל להזהר מתחלה שלא ישתכר כלוט ולהזיק את הרבים דמי אנסו להשתכר כל כך עד דלא ידע מה קעביד וכיון דאונס דמחמתיה הוא דאיהו הוא דגרים לנפשיה חייב בניזקין ואפילו ישן דאי אפשר בלא שינה אפילו הכי חייב בנזקין כל שכן בשיכור דהוה פושע גמור.

ותו נראה דחרש שוטה וקטן אינם פטורים אלא בעודן חרש שוטה וקטן אבל לאחר שהגדיל הקטן ונשתפה השוטה חייבים לשלם …

I discussed this responsum of the Bah a year and a half ago in a Reading Responsa lecture, available, with accompanying handout, at the Internet Archive.3

  1. ים של שלמה בבק קמא פרק ג’ סוף סימן ג’, הובא בקיצור בכנסת הגדולה חו”מ סימן שע”ח הגהות טור אות ט’ ובחידושי רע”א לשלחן ערוך חו”מ רלה:כב []
  2. משפטי הדעת, פרק ז’: השיכור []
  3. ועיין שו”ת חות יאיר סימן קס”ט (הובא בקיצור בפתחי תשובה שם ריש סימן שע”ח ס”ק א’); ערך ש”י שם סימן שע”ח ד”ה בהג”ה; שו”ת נצח ישראל סימן ט”ו אות ז’. ועיין עו”ד און ליין – עורכי דין – פסקי דין- פסק דין : 7164/10 [בדברי א. רובינשטיין, אות ו’] []

The Proof of the Potation Is In The Pyrotechnics

The Dallas Observer reports:

Now, I have always been told that liquors burn at 100 proof (50 percent alcohol) or higher. In fact, some sources claim fires only start around the 57 percent range. There are even stories from the past seeming to confirm this. Tavern owners in the 1700 and 1800s would set a match to samples of whiskey brought in by dealers. If they lit, it was “proof” of the alcohol content. If not, they considered the barrel to be watered down or otherwise inferior. However, the B-52 flares when bartenders touch a lighter to orange liqueur. Same when French restaurants torch crepe suzette: it’s Grand Marnier (40 percent) that bursts into flame. And one of Cassel’s recipes at a previous restaurant required him to reduce then ignite port wine.

Here’s what we found:

Grand Marnier indeed lights up quickly. The flame is low and steady, burning blue to yellow–and is easily extinguished. Other 40 percent spirits also ignite, though with less force. When poured onto a plate and lit, for instance, vodka (at room temperature) carries a small blue plume over about half its surface area. Same with tequila (100 percent agave reposado), although the flame is almost invisible. Both are rather unstable, the slightest movement or breath being enough to douse them. Yet even a liqueur rated at 38 percent burned momentarily.

Higher proof samples ignite instantly–and they resist attempts to extinguish the resulting blaze. For example, Chartreuse (55 percent) literally erupts, the burst from a tablespoon of the bitter liqueur drizzled on a plate reaches five or six inches in height. When I lit this next to a sink, my quick but clumsy effort to move the fiery plate under the faucet caused flickering liquid to splash around the drain… where it continued to burn. …

But the old stories are wrong. It’s not just the 100 proof stuff that burns.

VinePair elaborates on the science and reports further details:

Things are a little more scientific these days. We now know that it’s the alcohol vapor that catches fire, not the liquid, just like with gasoline. More vapor comes off the alcohol as the alcohol heats up, making it easier for it to light. Colder alcohol means less vapor, which means less chance for flames.

The vapor also impacts what you can use as a lighter. A match elicits less vapor from the alcohol than a torch, which is much hotter.

So how low can you go (in alcohol by volume) before the floater of alcohol on that would-be burning cocktail turns into a failed party trick? Here’s the guide, from top to bottom.

Everclear

Sells at either 75.5 percent alcohol by volume, or 95 percent (although the latter is illegal in some states). Everclear will maintain a consistent and difficult-to-put-out flame.

Lit Level: Dangerous.

Bacardi 151

It’s right there in the name: 151-proof, or 75.5 percent alcohol by volume. Once again, consistent flame to be expected.

Lit Level: Dangerous.

Absinthe

Absinthe can range from 45 to 74 percent alcohol by volume. It’ll catch on fire, but you don’t really want to ruin the taste of a good absinthe, right? Will light and maintain a flame, but it will go out easier.

Lit Level: Moderate to Dangerous.

Whiskey, Vodka, Tequila and Gin

Throw it back to history for this one. Cask strength whiskey will quickly light on fire and sustain a decent burn without being impossible to put out. The more common stuff, which averages around 40 percent alcohol by volume, will burn a small blue flame over the top of the drink that goes out with a light breath — same for vodka, tequila and gin.

Lit Level: Moderate.

Light Liqueurs, Wine and Beer

Don’t bother trying to light a floater of any alcohol under 40 percent alcohol by volume. You can get a little action in the 30-percent range, but it’s not worth the trouble.

Lit Level: Not Lit.

So the putative early proof-testing seem to have been binary: alcohol was assumed to burn if and only if it was at least 100 proof. Modern investigation elaborates that the appearance and durability of the flame are indicative of the percentage of alcohol content. A third variation of this procedure, however, is reported in the eighteenth century Polish work שו”ת הר הכרמל: the liquor is ignited and the alcohol burned off. Measuring the remaining quantity of liquid (and presumably comparing it to the initial quantity) enables the determination of the percentage of alcohol content:

מה שנוהגין לפעמים לבחון משקה יין שרף כמה מחזיק הוא ערך מים שבו ושופכין היין שרף על כלי בדיל ומדליקין היין שרף לראות כמה נשאר מים ושאל השואל אם יש לכלי זה על ידי כך דין נשתמש חמץ על ידי אור ובעי ליבון ואין לכלי זו תקנה לפסח או נימא דמקרי שלא על ידי אור ובהגעלה סגי:1

  1. שו”ת הר הכרמל או”ח סימן ה’, הובא בשערי תשובה (מרגליות) סימן תנ”א ס”ק כ”ז []