Mareh, Metaphor and Meaning

Rambam famously asserts that the eschatological description of the wolf dwelling with the lamb and the leopard and the kid lying down together is metaphoric rather than literal:

אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם. או יהיה שם חידוש במעשה בראשית. אלא עולם כמנהגו נוהג. וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה. ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו”ם המשולים כזאב ונמר. שנאמר זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם. ויחזרו כולם לדת האמת. ולא יגזלו ולא ישחיתו. אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל. שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן. וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח הם משלים. ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל. ומה ענין רמזו בהן:
אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד. …1

Raavad tersely objects:

והלא כתוב בתורה והשבתי חיה רעה מן הארץ

As Radvaz retorts, Raavad’s objection is puzzling: Rambam’s whole point here is that various Biblical verses that prophecy eventual peace between creatures that are currently mortal enemies are not to be understood literally, so what has Raavad added to the discussion by supplying yet another verse to this effect?

ואין זו השגה, כמו ששאר הכתובים משל גם זה משל על אומה רעה כמו שדרשו על חיה רעה אכלתהו.2

The מרכבת המשנה explains that Raavad’s point is that although prophecies in general are conveyed via metaphor, Pentateuchal prophecy must always be understood literally:

עיין השגות נראה כוונתו דדברי תורה אין לפרש דרך משל (כמו נביאים) ואין מקרא שבתורה יוצא מידי פשוטו3

This is presumably based upon the famous set of dichotomies established by Rambam between the prophecy of Moshe and that of other prophets:

ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד שנאמר ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע הקול מדבר אליו. כל הנביאים על ידי מלאך. לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. משה רבינו לא על ידי מלאך שנאמר פה אל פה אדבר בו. ונאמר ודבר ה’ אל משה פנים אל פנים. ונאמר ותמונת ה’ יביט כלומר שאין שם משל אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה ובלא משל. הוא שהתורה מעידה עליו במראה ולא בחידות שאינו מתנבא בחידה אלא במראה שרואה הדבר על בוריו.4

The above discussion has been about prophetic verses, regarding future events. What about narrative passages, describing historical ones? We have previously discussed, at some length, the various positions of Rambam, his interpreters, and Ralbag as to whether Adam, Eve, Cain, Abel and Seth were actual people. It is also important to note that “the fourth and final climax” of the “Maimonidean controversy”, at the end of the thirteenth and beginning of the fourteenth centuries, was largely about alleged hyper-allegorization of Biblical characters and objects by Provencal Maimonidean rationalists. As Encyclopedia Judaica puts it:

When the controversy flared up again for the fourth and final time at the end of the 13th and beginning of the 14th century, the immediate catalyst was the extreme allegorical exegesis of certain rationalists. In the century since Maimonides’ death, philosophy and science had become deeply entrenched in Jewish culture. Therefore, whereas in the 1230s the traditionalists sought a total ban on the study of philosophy, in the fourth and final climax of the controversy the traditionalists also accepted the validity of philosophy and science. They did not seek to ban totally the study of philosophy, but only to limit it, especially among the youth who lacked the intellectual and spiritual maturity to deal with its challenges to tradition. What they rejected was the philosopher’s extreme allegorization of Scripture and alleged denial of creation and miracles, which they saw as basic to the affirmation of the Torah. …

Abba Mari Astruc ha-Yarḥi of Lunel turned to Rashba (Rabbi Solomon b. Abraham *Adret ) in Barcelona for guidance on the rationalists’ allegorical interpretations, which he saw as heretical. … Astruc charged the philosophers with treating historical figures and events in the Bible purely symbolically, at the expense of their historicity; with regarding Plato and Aristotle, rather than the Torah, as the criteria of truth; with rejecting miracles and divine revelation; and with being personally lax in observance of Jewish law.

Although these charges, especially those of interpreting biblical figures purely symbolically and laxity in observance, were consistently denied by the rationalists, such as Menahem b. Solomon Meiri and Jedaiah b. Abraham Bedershi ha-Penini, they were on some level accurate. For example, Jacob b. Abba Mari Anatoli (1194–1296), the son-in-law of Samuel ibn Tibbon, in his book Malmad ha-Talmidim, had interpreted the patriarchs and matriarchs allegorically, rather than historically. Abraham and Sarah symbolized form and matter; Lot and his wife symbolized the intellect and the body; Isaac symbolized the active soul, and his wife Rebecca the intelligent soul; Leah symbolized the perceptive soul, and her sons the five senses; Leah’s daughter Dinah represented sensations induced by imagination; Joseph symbolized practical reason, while Benjamin symbolized theoretical reason. He also interpreted the seven-branched menorah (candelabrum) as representing the seven planets, the twelve tribes as symbolizing the constellations, and the Urim and Thummim of the high priest as representing the astrolabe.5

The traditionalists feared that such views could only lead to laxity in observance. If the Torah is true only on a symbolic level, the commandments might also be interpreted purely symbolically, at the expense of their actual observance, which is based on the literal text. Nevertheless, their attacks on individual rationalists like Levi b. Abraham b. Ḥayyim of Vilefranche (who seems to have been the immediate catalyst of the outburst), were unwarranted, since these rationalists, as they themselves insisted in their own defense, did not in fact go beyond Maimonides’ views or give up strict observance of the law, despite their radical allegorization. …

After much hesitation, and spurred on by the influence of Asher b. Jehiel, Rashba and the Barcelona community issued a ḥerem on July 26, 1305, against “any member of the community who, being under the age of 25 years, shall study the works of the Greeks on natural science or metaphysics, whether in the original language or in translation.” Works by Jewish philosophers were excepted, as was the study of medicine. … A ban was also pronounced against all who “say about Abraham and Sarah that in reality they symbolize matter and form; that the 12 tribes of Israel are [an allegory] for the 12 planets … [and] that the Urim and Thummim are to be understood as the astrolabe instrument.… Some of them say that everything in the Torah, from Bereshit to the giving of the law, is entirely allegorical”.

Crucially, no party to this controversy defended the hyper-allegorization in question. The Encyclopedia continues by noting that “The condemnation of extreme allegory did not arouse opposition”, but the truth goes far beyond that: in Rav Yedaiah Ha’Bedarsi’s brilliant, eloquent and classic “Letter of Apology” to Rashba, the response to the allegations of hyper allegorization is utter dismay and outrage at the accusations, imprecations against the calumniators, and even gentle and subtle but pointed criticism of Rashba himself for having rushed to judgment without having heard his faction’s version of events:

עוד נזכר בכתב אדוננו [הרשב”א] שלישית:

ולמרות עיני כבוד כל ישראל פורצים לעיני הכל כל גדרי התורה.
ואף באבותינו הקדושים שלחו לשונם מה שלא עשו עובדי עבודה זרה.
כי אמרו שאברהם ושרה חומר וצורה
ושני עשר שבטי ישראל הם שנים עשר מזלות
ויחזירו הכל לתהו ובהו.

אוי לאוזניים שכך שומעות, ואוי לנפש העלובים שכך יאמרו להם באוזניה. על בני שיכוליה שכולם מתאימים מסכימים לבלתי השאיר לתורת אלוהינו שרש וענף, ישורשו מארץ חיים. מי שזו אמונתם ובעד מגידי התלונות מהולכי אורח, ה’ הטוב יכפר, וכסא אדוננו ותורתו נקי עד עולם.

הנה אשר סופר לאדוננו, מעשות צורה והמשל באבות הטהורים, ואמרו באברהם ושרה שהם חומר וצורה. העבודה לא כך היה. והנני מעיד על אמיתת העניין אחר החקירה מפי האומר בעצמו, ומפי רבים מן השומעים שהיו במעמד. …

סוף דבר התקצף האלוקים על קולו והרצו קצת השומעים את הדברים מבלתי הבנת הכוונה ותצא הרעה הזאת על כל יושבי הארץ הנקיים. ולנו אפוא מה תעשה אבי השמיעוך הדברים ולא כהויתן. ואם תרבה להכלים ולהוכיח הדין עמך בזה בשלמות מעלתך שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. והאמנם כי צדיק הראשון בריבו ומחובת השופט שלא יקבל טענות בעל דין אחד עד שישמע טענות בעל דין חברו. וגם בהבלי עסקי בני אדם פן יוציא ממון מתחת ידם שלא כדין. ואם בדיני ממונות כך בדיני נפשות לא כל שכן.

אמנם מאמר היות שנים עשר בני יעקב אבינו ע”ה הם שנים עשר מזלות – זה לא שמענוהו מעולם ולא הוגד לנו בו דבר. אבל שמענו פעמים רבות מקצת הדרשנים ההפך …

חלילה חלילה שימצא אפילו בילידי ביתם של קדושי הארץ ומקנת כספם ושפחותיהם מי שפקפק על היות האבות יסוד התורה כולה. שהכל תלוי עליו, ובברית החזק שכרת להם השם נצלנו כמה פעמים, ונושענו מבלתי היותנו ראויים אליו מצד עצמנו בעת ההיא …

Today, on the left flank of Orthodoxy, we often find suggestions that even major narrative sections of the Torah may not be literally true. R. Herzl Hefter provocatively proposes this with regard to no less seminal an episode than the giving of the Torah:

The general tone of modern society is pluralistic. Truth (with an upper case T) has been replaced by subjective “narratives.” Consequently asserting allegiance to a particular tradition and maintaining a distinct identity is very difficult. In this challenging environment we naturally seek an anchor in certainty which can justify our commitment and construct our particular identity. For many years that anchor has been our belief that the Torah in its present form was communicated by God directly to Moshe. If that belief is undermined, how can we maintain our religious commitment to Torah and mitzvot and our particular identity as Jews?

Our religious beliefs, convictions, commitments and adherence to practice cannot be held hostage by rigid dogma which asserts historical truths yet demands immunity from inquiry. By accessing our own Kabbalistic and Hassidic traditions which are rooted in Chazal, we can free ourselves from the necessity of asserting historical truths while maintaining and actually fortifying our belief in God and the Torah. Our tradition affords us the instruments with which to encounter biblical criticism without bias and apologetics and come away more committed as Jews. The encounter with modern biblical scholarship actually affords us an opportunity to clarify and refine two crucial and inter-related faith issues: 1) The nature of the Torah and 2) the nature of Divine revelation.

The Nature of the Torah

It is safe to say that the basic assumption of “Torat HaSod” is that the Torah needs to be read symbolically. That means that the elements in the stories of the Torah and the stories themselves point to a Divine reality and that their value does not rest in their literal truth. Thus, for example the Zohar (Bereishit 7b) divides the word “Bereishit” to read “Bet” (=two) “Reishit,” namely two beginnings, one revealed and one hidden. On one level the biblical narrative in sefer Bereishit tells of the creation of the cosmos by God. Yet, according to the Zohar, this narrative is an outer manifestation of a deeper story, the story of how God is revealed to us. The “pshat” narrative is a garment (levush) which paradoxically both obscures and facilitates the revelation of this spiritual reality. The significance of the biblical narrative according to this tradition rests not in its historical accuracy but in the underlying spiritual content.

Rav Kook shared this assumption when, back in 1908, he responded to the “biblical criticism question” of his day, namely how to relate to the evolutionary theory of Charles Darwin. His response is so important and relevant that I wish to quote part of it here. (Igrot HaRaayah no. 134. The translation is my own).

Concerning opinions which are derived from recent scientific investigations which on the whole contradict the straight forward meaning (pshat) of the words of the Torah:

“In my opinion … even though these theories are not necessarily true, we are not at all obligated to deny them and stand against them. This is because it is not at all (stress mine-HH) the point of the Torah to inform us of simple facts and occurrences of the past. The main point (‘ikar) is the inner content (tokh). … For us it is of no consequence whether in fact there ever existed in this world a golden age (i.e. the Garden of Eden – HH) in which mankind lived in spiritual and physical bliss or [not]… and thus when we have no vested interest we can judge [these new theories ] fairly.”

The intellectual integrity displayed by Rav Kook in this last sentence should not be lost upon us and should serve as a model for emulation for those engaged in this discussion.

The purpose of the Torah, according to the “sod” tradition is not to convey historical truths but rather to gesture toward a deeper and more profound spiritual reality. It is possible, then, to accept that the Torah in its current form is the product of historical circumstance and a prolonged editorial process while simultaneously stubbornly asserting the religious belief that it none the less enshrouds Divine revelation.

This sort of approach ignores the major traditional literature directly on point as to the limits on allegorization, relying instead on vague allusions to “our own Kabbalistic and Hassidic traditions which are rooted in Chazal” and Torat HaSod”. Indeed, “e. pruzhaner” notes that Rav Kook himself utterly repudiated the notion that “the narrative portions of the Torah are just myths which never actually took place”:

“Rav Kook shared this assumption when, back in 1908, he responded to the “biblical criticism question” of his day, namely how to relate to the evolutionary theory of Charles Darwin.”

Actually, the “biblical criticism question” of R. Kook’s day was biblical criticism. Ignoring R. Kook’s actual position while pretending to present his view is the opposite of intellectual integrity. On the issue of biblical criticism, R. Kook’s opposition is well known. See Iggerot ha-Ra’ayah, no. 44, http://vbm-torah.org/archive/igrot/12igrot.htm:

“For this reason, [some say that] perhaps the narrative portions of the Torah are just myths which never actually took place. But this very doubt can only have been borrowed from the gentiles, for one who feels himself growing and born in [a particular] house knows well the business of that house, and could not possibly think that the living and enduring history of his nation, which is so integrated, ordered, and distinguished, is a fabrication. But we shall walk also with these captives, who have distanced themselves from their father’s table, but without anger, and we shall say to them: Brothers, [even] if it is as you say – matters of legend which have such great capacity to bring about good and blessedness, everlasting hope, and morals, are so precious and noble, so much so that they are in effect words of the living God, and it befits them that anything fixed in their memory should be guarded with honor and great love. This is insufficient to fully revive them, but it will be enough to open a door, to remove the scorn and hate, the rejection and revulsion to anything pertaining to Judaism, even in the hearts of those children who are far away.

My weekly lectures for parashas Be’Haalosecha, on these themes, are available at the Internet Archive.

  1. מלכים יב:א-ב []
  2. רדב”ז מלכים שם []
  3. מרכבת המשנה מלכים שם []
  4. יסודי התורה ז:ו []
  5. I am not expert in the מלמד, but I suspect that the claim that it does not consider the patriarchs and matriarchs historic is a serious distortion. R. Yedaiah Ha’Bedarsi and his faction venerated the מלמד, and he could not possibly have repudiated the hyper-allegorization in question with the vehemence that he does, and even utterly denied its existence among his faction, if this was indeed the view of the מלמד. On the contrary, the מלמד does seem to accept that the patriarchs and matriarchs were actual historic figures, even if it interprets certain aspects of the relevant biblical narrative allegorically. This basic point is made by R. Yedaiah himself (in a portion of his discussion on hyper-allegorization not excerpted in the main text above), that the Prophets and Hazal sometimes utilized the male and female, and even the specific figures of Avraham and Sarah, as stand-ins for Matter and Form: “ואמנם היות דרך הנביאים לפעמים לתאר הצורה לזכר, והחומר לנקבה, ולכת החכמים ז”ל בזה בעקבותיהם, זה בארו לנו הרב הגדול ז”ל.” Further analysis of the view of the מלמד itself is called for, however. []

Looking Unto the Rock Whence We Are Hewn and To the Hole Of the Pit Whence We Are Digged

From a recent post to the Seforim blog by Prof. Marc Shapiro:

However, as far as I know, no one prior to Hirschensohn claimed that prophets could make errors in basic theological points. Yet Hirschensohn’s argument is very strong, for his proof is from Cain. Cain must be regarded as a prophet, as God spoke to him. Yet Cain also erred in a basic theological point, as he didn’t think that God’s knowledge was all-encompassing. This incidentally illustrates why according to Maimonides the entire Cain and Abel story cannot be understood as historical. While Hirschensohn is able to say that “not all prophets knew the true divine philosophy,” for Maimonides this is the basis of prophecy and the only way it comes about. The notion that Cain, or Adam for that matter, could have developed his mind philosophically in order to achieve prophecy is obviously not a serious proposition. Therefore, according to Maimonides, it is clear that God never spoke to Cain. In other words, from Maimonides’ perspective the story never actually happened, and must be understood as a philosophical or moral tale.

This interpretation of Maimonides is nothing new. Lawrence Kaplan has already noted that the standard commentaries on Maimonides’ Guide—Efodi, Shem Tov, Falaquera, Ibn Caspi, and Narboni—leave little doubt that in their mind Maimonides’ position is that the births of Cain, Abel, and Seth are to be understood allegorically. When it comes to the Cain story I think the matter is fairly clear-cut, for if a brute like Cain can be regarded as a prophet this would contradict Maimonides’ entire philosophical understanding of what prophecy is.

The views of the standard commentators notwithstanding, Prof. Shapiro fails to acknowledge that Gersonides, arguably the greatest and most important follower of Maimonides, and actually a considerably more radical thinker than his great mentor (at least insofar as we do not accept a radically Straussian reading of Maimonides), who certainly subscribed to both his general philosophical worldview as well as his theory of prophecy in particular, unequivocally rejects the above. While he does indeed explain the Tree of Knowledge episode as merely allegorical, he asserts that Eve really was “the female who was created with the Man”; that it is unnecessary to declare her a mere metaphor; and that the narrative’s continuation with the birth of Cain, Abel and Seth “cannot possibly be an allegory”. While he is not quite certain of Maimonides’s own views, he declares that “some of the great sages of the later ones have erred in this area, and constructed metaphors of Cain, Abel and Seth” and proceeds with an admonition of the illegitimacy of such exegetical anarchy: “For if this measure were given into the hands of men, the Torah in general would fall, and we would not obtain the intended benefit from it. And this is very clear, to the extent that prolixity in its explanation is superfluous”.

Following his allegorical interpretation of the narrative of Adam, Eve, the Serpent and the Tree of Knowledge, Gersonides continues:

זהו מה שנראה לנו בזה הספור, והוא נפלא מאד ומסכים לאמת וללשון המשל אשר נאמר בו, לפי מה שיתבאר לך אם תתבונן בדרך המשלים אשר נהגו להשתמש בהם הנביאים והחכמים. וראוי שתדע, שמה שבא הנה מזה הספור הנפלא הוא על דרך משל [ועיין שם שהאריך בביאור המשל]

וראוי שתדע בענין הנחש, שהוא מחויב שנודה שהוא משל. לפי שהוא מגונה מאד שנאמר שיהיה הב”ח ההוא מתחלת הבריאה מדבר, ואחר כך הושם לו טבע שני, ישוב בו בזאת המדרגה הפחותה אשר הוא בה. וזה מבואר מאד, עד שהאריכות בביאורו מותר.

ואולם בענין חוה אין בכאן סבה תחייב שיהיה לפי המשל. כמו שאתה רואה מדברינו, ר”ל שכבר נמשך לנו ביאור זה הספור עם הניחנו חוה הנקבה שנבראת עם האדם. וכבר יתבאר גם כן שאינה לפי המשל, ממה שהמשיכה התורה לזה הספור שכבר הולידה חוה קין והבל ושת, שאי אפשר שיהיה משל.

ואולם הרב המורה נראה שהבין שענין חוה הוא גם כן משל לכח אחד מכוחות הנפש האנושי. ולא נתבאר מדבריו אי זה כח הוא זה הכח שישלם בו הסתת הנחש וסמאל שהוא רכוב עליו. והנה אחר ההתבוננות הטוב, יתבאר למי שידע הנפש וכחותיה שזה בלתי אפשר שימשך על זה האופן, כשיונח הענין לפי מה שבא בזה הספור. כי לא ימצא שם כח יאות בו מה שנאמר בכאן בחוה, עם הנחת כח [אשר] יאות בו מה שנאמר בכאן בנחש.

וכבר טעו בזה המקום קצת גדולי החכמים מן המתאחרים, ועשו ציורים בענין קין והבל ושת. והפסידו בזה כונת התורה. וראוי שתדע שאין ראוי שיעשה ציור בדברי התורה, אם לא במקומות אשר יחוייב בהם שיהיו משל. שאם היה זה השעור מסור ביד האנשים הנה תפול התורה בכללה, ולא יגיע ממנה התועלת המכוון בה. וזה מבואר מאד עד שהאריכות בביאורו מותר.1

Prof. Shapiro confidently asserts that:

The notion that Cain, or Adam for that matter, could have developed his mind philosophically in order to achieve prophecy is obviously not a serious proposition.

But he is not quite clear whether he merely means that he considers the proposition unserious, or that he is sure that the medieval Maimonideans would also have thought so; in any event, Gersonides simply disagrees, explaining to us that Adam and Cain were indeed great thinkers:

ומזה הענין גם כן אמר “וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו”, וזה, שמה שקרא אדם מהשמות אין הרצון בו קריאת השם לפי הסכמת הלשון לבד, מזולת שיורה זה השם על מהות זה הדבר הנקרא בו. אבל הרצון בו קריאת השם המורה על מהות דבר ודבר. והשמות אשר זה ענינם הם הגדרים …

אמרו בבראשית רבה בשעה שבא הקב”ה לברא אדם הראשון, נמלך במלאכי השרת, אמר להם נעשה אדם, אמרו לו אדם זה מה טיבו אמר להם חכמתו מרובה משלכם. הביא לפניהם עופות ובהמות וחיות אמר להם זה מה שמו ולא היו יודעין, העבירן לפני אדם ואמר לו זה מה שמו אמר זה שור וזה חמור וזה סוס וזה גמל וכו’. כבר הורו לך שקריאת אלו השמות היא חכמה נפלאה. ואם היתה קריאתם לפי הסכמת הלשון לבד, לא תהיה בזה חכמה כי כבר היה יכול לקרוא אותם באיזה שם שירצה. כאילו תאמר שכבר היה אפשר לו שיקרא לשור חמור ולחמור שור, לפי הסכמתו. ומה שהוא בזה התואר לא יהיה יחוד השם לנקרא בו חכמה. אבל כאשר הנחנו [כי] השמות ההם מורים על מהות הדברים הנקראים באלו השמות, הנה היה בזה מהחכמה מה שלא יעלם לאחד מבעלי העיון ולזה יחסו ז”ל קריאת אלו השמות לחכמה נפלאה.

ואמר שכל מה שיקרא האדם מהשמות בזה האופן יהיה השם ההוא נפש ימצא בה החיות בעצמותה, כי השם ההוא הוא מושכל הדבר הנקרא בו. ואלו המושכלות כשהגיעו לאדם הם נצחיות כמו שביארנו בראשון מספר מלחמות ד’.2

וזכר שהוסיפה ללדת זכר, ונקרא שמו הבל. ולא נזכרה הסבה למה נקרא כן. … או היה זה על העתיד לקרא לו, שמת ולא נשאר לו שם כלל. ואולם קין נתקיים לו המציאות זמן ארוך. וכזה תמצא שנקרא פלג על שם העתיד “כי בימיו נפלגה הארץ” (לקמן י:כה). ואולם ידע אדם זה בקסם או בנבואה, כי חכם גדול היה על שקרא שמות לכל הב”ח כמו שקדם, ואם כבר התבאר מדברינו שזה היה משל, להודיע טבע הצורה האנושית, הנה על כל פנים יחויב שנודה שהיה לו יתרון הכשר חכמה. עם שכבר השיג חכמת הטוב והרע תכף שהתבונן בזה, כמו שהתבאר במה שקדם.3

והנה כשגדלו קין והבל המציאו שני מינים מהמלאכות אשר הן נפלאות מאד. האחת הוא ידיעת המזונות הנאותות למין, מין מהב”ח, כי בזה מהעומק והקושי בהגעתו.

Gersonides proceeds to expound on the wonderfully intricate life cycle of the silkworm:

והנה אזכור לך קצת הנפלא מהמלאכה הזאת, והוא שאתה תמצא הב”ח שיתהווה בו המשי שהוא בתחלת בריאה בדמות ביצה קטנה ויתהוה ממנה בעת ידוע מהשנה תולעת. וזה התולעת לא יאכל זולת עלי עץ הבכ”אה שקורין בלעז פולייה די מודי”ר. ויקרו בענינו פליאות רבות מפורסמות למי שראה זאת ההויה. וזה שזה התולעת, כשהגיע לגודל מה, ישוב במדרגת הביצה ויתהוה ממנו הב”ח העושה הביצים, אשר יתהוה מהם התולעת העושה המשי שקדם. ומזה הבעל חי יתהוה המשי. והוא גם כן נזון מעלי עץ הבכ”אה ולזה יצטרך זה הב”ח במציאותו אל עזר מהאדם.

and claims that experimentation and serendipity are surely insufficient for the discovery of such things as the diet of the worm, but that prophecy or dreams would have been necessary, noting that Galen and other physicians have reported that they have received many communications of medical wisdom in dreams:

והנה ישאל שואל מתי הגיע לאדם זאת הידיעה. כי הגעתה בדרך הנסיון הוא רחוק, כאילו תאמר שיביאו לו מזון פלוני ויראו אם יאכלוהו, עד שהגיעו אל המזון ההוא המיוחד לו, וזה כי לא יוכל לעמוד זה הב”ח כל זה הזמן הצריך לזה בזולת מזון. גם אי אפשר שנאמר שזה התולעת התנועע אליו, כי לא יתכן שתשלם לו זאת התנועה. וזה מבואר למי שראה אותו. ובכלל הנה הגעת הידיעה הזאת בנסיון או בדרך המקרה הוא ענין רחוק. ולזה יהיה הגעת זאת המלאכה וכיוצא בה צריך שפע אלקי. וכבר יהיה האדם מוכן לקבל זה השפע מעת הבריאה לפי האומנות והחכמה אשר ימצא יותר מוכן לה לפי המערכת. הלא תראה שגליא”נוס וזולתו מהרופאים ספרו שכבר הגיעו להם בזאת החכמה הודעות רבות בחלום. וכן יקרה בשאר המלאכות. כי להתבודד האדם במלאכה ההיא תמיד, יקרה לו שתביא מחשבתו בעניני זאת המלאכה אשר הוא חוקר בה, ותגיע לו ההודעה בחלום או בנבואה בדברים ההם. וכבר זכרנו זה במאמר השני מספר מלחמות השם באופן שלם.

Gersonides continues in this vein, concluding that both Cain and Abel must have perforce been great scholars:

והנה קין והבל, לפי מה שספרנו, היו חכמים גדולים ולזה כשהגיע להם התכלית המכוון ממלאכתם, הביא כל אחד מהם מפריו מנחה לד’. …4

Update: Prof. Shapiro reminds me that he actually had discussed Gersonides’s views in an earlier post in his series, which I had missed or forgotten:

The genealogy beginning with Cain in Gen. 4, as well as the detailed genealogy of Seth’s descendants in Gen. 5, are obviously a difficulty for those who want to read more than the first few chapters in a non-literal fashion. In fact, it was the children that Eve is said to have bore (and for two of these children there follows genealogical lists) that convinced Gersonides that both Eve and Adam of Gen. 2-3 were real people. His comment is directed against Maimonides, whom he identifies by name, for he understands Maimonides to regard Eve as an allegory. Gersonides cannot accept this approach, for what then are we to do with the genealogy beginning with Eve that the Torah provides? While Gersonides asserts that the story with the snake must be understood allegorically, he is equally certain that Adam and Eve are historical.

The same question about genealogy that Ralbag asks with regard to Maimonides can also be asked of Ibn Caspi, who explains Maimonides as saying that the Torah does not speak of a historical Adam. According to this reading, the “Adam” described in the opening chapters of Genesis is really speaking of Moses who is the first “man,” that is, the first human to reach the heights of intellectual perfection. As Lawrence Kaplan has further pointed out, Ibn Caspi states that according to Maimonides the account of creation continues through Gen. 6:8. This means that the detailed genealogy of Gen. ch. 5 is also not to be regarded as historical, and the first real genealogy we get is in ch. 10, with the descendants of Noah.

But our point remains, that it is not at all obvious that a Maimonidean worldview and theory of prophecy compel the allegorical interpretation under discussion.

  1. פירושי רלב”ג על התורה (מוסד הרב קוק), בראשית סוף ביאור דברי הספור “אלה תולדות שמים והארץ …”, עמודים סד-סז []
  2. שם, ביאור דברי הפרשה “ויכלו”, עמוד נג []
  3. שם, ביאור דברי הפרשה “והאדם ידע”, עמוד סט []
  4. שם עמוד עא []