There Is That Is Destroyed Unjustly

For S.B., who is blameless and has not yet tasted sin.

A provocative Talmudic agadah asserts that some deaths are unjust, citing as an example the bizarre tale of a minion of the Angel of Death whose misinterpretation of his instructions resulted in the termination of the wrong woman:

רב יוסף כי מטי להאי קרא בכי (משלי יג) ויש נספה בלא משפט אמר מי איכא דאזיל בלא זמניה אין כי הא דרב ביבי בר אביי הוה שכיח גביה מלאך המות אמר ליה לשלוחיה זיל אייתי לי מרים מגדלא שיער נשייא אזל אייתי ליה מרים מגדלא דרדקי אמר ליה אנא מרים מגדלא שיער נשייא אמרי לך אמר ליה אי הכי אהדרה אמר ליה הואיל ואייתיתה ליהוי למניינא אלא היכי יכלת לה הות נקיטא מתארא בידה והות קא שגרא ומחריא תנורא שקלתא ואנחתא אגבה דכרעה קדחא ואיתרע מזלה ואייתיתה א”ל רב ביבי בר אביי אית לכו רשותא למיעבד הכי אמר ליה ולא כתיב ויש נספה בלא משפט א”ל והכתיב (קוהלת א) דור הולך ודור בא אמר דרעינא להו אנא עד דמלו להו לדרא והדר משלימנא ליה לדומה א”ל סוף סוף שניה מאי עבדת אמר אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליה והויא חלופיה1

Remarkably, two fifteenth century scholars – the German Maharil and the Algerian Rashbash – both adduce this passage in support of the identical theological position: the propriety of fleeing an outbreak of the plague. They argue that such flight does not constitute a contravention of G-d’s will, for not all death is necessarily the will of G-d, as is evident from our anecdote!

מהרי”ל

מה דכתב מר דנראה שהוא איסורא לברוח כו’, פרק זה בורר אמרינן שב שני הוה מותנא ואיניש בלא זימנ’ לא שכיב, משמע קצת דאין לברוח. אמנם נראה דאינו אלא משל בעלמא דאמרי אינשי, דפרק קמא דחגיגה אמרינן דיש נספה בלא משפט כי הא דאמר ליה לשלוחי זיל אייתי לי מרים מגדלא נשיא כו’ כדאית’, אלמא דטעי שלוחי, כל שכן כהאי גוונא דאיתיהיב ליה רשותא ודרשינן מלא תצאו וגו’ כיון שניתן רשות למשחית כו’. ומהאי טעמא רגילין לברוח.
וכן מוכח בספר חסידים שיסד הרוקח דטוב לברוח, וטעמא רבה איכא דזימנין נגזר על עיר אחת או מדינה אחת. וזכר לדבר כתיב היוצא מן העיר והיתה לו נפשו לשלל, וכתיב [ו]על עיר אחת [לא] אמטיר וגו’. והוא הדין לשאר מיני פורעניות המתרגשות וגם משום ביעתותא, דמהאי טעמא נמצא בתשובה שאין צריך להתאבל בעידן ריתחא, וכן נוהגים בארץ לומברדי”א. ואמרינן נמי אל יעמוד אדם במקום סכנה כו’, ואמרינן נמי ג’ דברים מזכירין עוונותיו של אדם קיר נטוי וכו’. מכל הני מורה דאין טוב לעמוד במקום סכנה כו’. וכן ראיתי גדולים שהלכו למקום אחר.
והא דאמרינן פרק הכונס כנוס רגלך ויליף מקראי טובא, שמעתי מפי מה”ר שלום שי’ דלאחר שהתחיל ונתחזק ואיתיהיב ליה רשותא למסגי להדיא יש לכנוס רגליו. ואמרינן נמי כל הדרכים בחזקת סכנה, אבל מתחלה טוב הוא לברוח. ובמסכת תענית [אמרינן] איכא מותא בי חוזאי גזרינן תעניתא אף על גב דמרחקי’ טובא דשכיח’ שיירת’. ואיתא נמי התם אמר ליה לשמואל איכא מותא בחזירי גזרינן תעניתא דדמייא מעייהו לבני אינשי. וכל זה מורה אהא דאמרינן אינו מבחין כו’, על כן נראה דאין כאן שום איסור.2

רשב”ש

שאלה. הניסה בימי דבר ממקום למקום אם תועיל לאדם או לא, שאם נכתב בראש השנה למיתה מה תועילנו הניסה, ואם נכתב לחיים לא תזיקנו העמידה.
תשובה. כל אדם יש לו קץ קצוב מספר ימי חייו, ודבר זה כתוב בתורה את מספר ימיך אמלא, שנוי בנביאים הנני מוסיף על ימיך, משולש בכתובים הודיעני ד’ קצי וכו’, ובדברי רבותינו ז”ל בפרק אין בין המודר כיון שהגיע קצו של אדם הכל מושלין בו וכו’. אם כן אחר שדבר זה כתוב בתורה שנוי בנביאים משולש בכתובים ובאה הקבלה האמתית עליו, וחכמי המחקר מודים בו ונותנים טעם בדבר, אם מפאת הגרמיים השמימיים אם מפאת ההרכבה, … והוא הדין קצוב לאדם שנתבאר בתורה בנביאים ובכתובים ובדברי רבותינו ז”ל ואין לספק בזה ולא לערער עליו. …
על כן אני אומר לפי קוצר שכלי, מי שאין בידו עבירה מחייבת מיתה וקוצר ימים מהעקר נשאר על הקץ הקצוב מספר ימי חייו, ובראש השנה אינו נדון לא בחיים ולא במות, אבל נשאר על הקץ הקצוב ובתום קצו ימות אם אין לו מצוה מחייבת אריכות ימיו, וזו היא מיתה בלא חטא. אף על פי שאמרו ז”ל בפרק במה בהמה אין מיתה בלא חטא, אינו מאמר מוסכם, וכמו שכתב הרמב”ן ז”ל בשער הגמול. ועל זה שלא נדון בראש השנה בחיים ובמות נאמר בתורה פן ימות במלחמה, שאם נכתב בראש השנה בחיים או במות אינו בחק האפשר אבל הוא בחק החיוב, שאם נכתב שימות בחרב אפילו בתוך ביתו או יסתר במסתרים ידקר בחרב, ואם נכתב בחיים אפילו יפול בעד השלח לא יבצע. …
ואשר לא נכתב ביום הדין בחיים ובמות נשאר בחק האפשר במיתת מגפה ובמיתת מלחמה ודומיהם או מיתה טבעית על ידי רוע הנהגה, וזהו שאמר עליו החכם ויש נספה בלא משפט, וכההוא עובדא דבפרק קמא דחגיגה בעובדא דמרים מגדלא נשיא ומרים מקריא דרדקי.3

דבר בעתו מה טוב; of particular interest is Rashbash’s remarkably lucid articulation of the position that not everyone has his fate decreed on Rosh Ha’Shanah, and that the fates of those who do not are determined by their natural lifespans and by accidental misfortunes such as war and disease, the latter of which they have the power to either avoid or bring upon themselves.

I recently delivered a couple of versions of a lecture discussing these and other related sources; the one that did not take place on shabbas, along with my notes, are available at the Internet Archive. See also here for our more extensive citation of Rashbash’s responsum, along with other (different) related sources, and this related post.

 1. חגיגה ד:-ה. – קשר []
 2. שו”ת מהרי”ל (מכון ירושלים תש”מ) סימן מ”א אות א’ עמודים מג-מד []
 3. שו”ת הרשב”ש סימן קצ”ה – קשר (ההעתקה כאן היא ממהדורת מכון ירושלים), ציינו רע”א בגליון הש”ס בבא קמא ס: []

Theology From the Rocks Whence We Are Hewn

A few years ago, we noted Rav Yitzhak Arama’s vehement rejection of Ramban’s famous adjuration against seeking medical, as opposed to prophetic, counsel and treatment for maladies. I recently encountered another interesting, albeit somewhat more subtle, example of divergence between the latter’s famous and eloquent (albeit deeply problematic and apparently inconsistent) insistence on the all-encompassing nature of Divine Providence and the former’s passionate, reiterated insistence that not all human events are predetermined; a man’s fate is often in his own hands; and human endeavor (“השתדלות”) is consequently of paramount importance. Contrast the emphasized phrases in the following passages

רמב”ן

וימצאהו איש והנה תעה בשדה – יאמר כי הוא תועה מן הדרך ולא היה יודע אנה ילך, ונכנס בשדה כי במקום המרעה היה מבקש אותם. ויאריך הכתוב בזה, להגיד כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור לו, אבל הכל סבל לכבוד אביו. ולהודיענו עוד, כי הגזרה אמת והחריצות שקר, כי זמן לו הקב”ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם.

ולזה נתכוונו רבותינו (ב”ר פד יד):

באמרם כי האישים האלה הם מלאכים, שלא על חנם היה כל הסיפור הזה, להודיענו כי עצת ה’ היא תקום:1

עקידת יצחק

כשנשים לב לפרשה זו ולכיוצא בה נצא מידי שתי דעות רעות אשר נכשלו בכל אחת מהם הרבה מדעות סכלות. האחת היא מה שיחשוב שכחו ועוצם ידו עושה חיל. והשני מה שחשב שכל חריצות שקר והגזירה אמת. כי הנה איתן זה השתדל בטוב החריצות ברוח עצה וגבורה ויותר מדאי. אמנם לא עמדו לו רק חסדי השם יתברך אשר שם עיניו עליו לטובה. והוא מה שירמזהו ישעיה הנביא באומרם מי בכם ירא השם שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו כו’. הן כלכם קדחי אש כו’. שמעו אלי כו’ (ישעיה נ’). הנה שבכתוב הראשון יזכור דעת המתחזקים עצמם היותם עבדי ד’ והמוטלים על השגחתו עד שיחדלו מעשות דבר לאמר השם הוא הטוב בעיניו יעשה כי הוא בבטחון הזה על זה האופן הולך חשכים ואין נוגה לו. ובכתוב השני הוא זוכר הדעת השני החושבת כי בהתלהבות שלהבת חריצותם תלוי הכל. אמנם העצה הנכונה שמעו אלי רודפי צדק מבקשי השם הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם. הביטו אל אברהם אביכם כו’ (שם). והכוונה שיביטו באלו הענינים אל שרשם זה ואיך נהגו אברהם ושרה כשקראתיו לצאת מארצם על אשר לא ידעו בטוב העצה ועומק התושיה ואחר כך השם גמר על ידם. והדבר מבואר בעצמו דרוש וקבל שכר.2

So while Ramban maintains that an important lesson of the Book of Genesis is the truth of predestination and the futility of human endeavor, R. Arama calls this a “bad” and “foolish” doctrine, which the Book serves to repudiate. [To be fair, the latter’s formulation of the pernicious doctrine is that “all [human] endeavor is futile, and predestination true”, and he certainly concedes the truth of the properly qualified doctrine: “sometimes endeavor is futile, and predestination true”.]

As it turns out, the aphorism

הגזירה אמת והחריצות שקר

while generally associated with Ramban, actually derives (as noted by R. Chaim Dov (Charles Ber) Chavel, in his notes to the above passage of Ramban) from the early medieval classic מבחר הפנינים, where it appears in a rather lurid and grim context:

ואמר על מלך אחד שהרג אחד משריו. ומצא כתוב בחגורתו אם הגזרה אמת החריצות שקר ואם הבגד בטבע הבטחון בבלתי אנשי האמונה עצלה ואם המות אורב בני אדם הבטחה בעולם שגעון3

 1. פירוש הרמב”ן על התורה, בראשית לז:טו – קשר []
 2. עקידת יצחק (לבוב ה’תרכ”ח: בראשית – לך לך) שער ששה עשר עמוד קמג: – קשר []
 3. מבחר הפנינם (וניציאה ה’ש”ו) סוף שער מ”ג (מצות החכם לבנו) – קשר []

Avoiding צרעת Like the Plague

Artscroll declares:

For hundreds of years, the popular translation of צרעת [tzaraas] has been “leprosy,” and it was commonly accepted that prevention of the disease’s spread was the reason for the quarantine of a suspected victim of tzaraas and the exclusion from the camp of a confirmed מצורע [metzora], the person smitten with the malady. R. Hirsch demonstrates at length and conclusively that both of these notions are completely erroneous. Very briefly, he shows that the symptoms of tzaraas, as outlined in our Sidrah, are far different from those of leprosy. Furthermore, if the reason for the metzora’s confinement is to prevent contagion, then some of the laws would be ludicrous. For example, if the malady covers the victim’s entire body (13:13), he is not tamei, but if his skin begins to heal, he becomes tamei. In the case of a house that is afflicted (14:26), the Torah prescribes that before the house is pronounced tamei, all its contents should be removed, because they would become contaminated if they were left inside at the time of the pronouncement. But if there were a danger of contagion, it would be irrational for the afflicted household items to be excluded from the quarantine! In perhaps the most telling example, the Talmud teaches us that if the symptoms of tzaraas appear on a newlywed or during a festival season, the Kohen does not examine the affliction or declare it to be tamei, in order not to interfere with the celebration. But if the purpose of these laws is to prevent the spread of disease, it would be absolutely imperative to enforce the laws at times of great overcrowding and mingling!

Clearly, as the Sages teach, tzaraas is not a bodily disease, but the physical manifestation of a spiritual malaise, a punishment designed to show the malefactor that he must mend his ways. The primary cause of tzaraas is the sin of slander. As the Sages say, the word מצורע is a contraction of מוציא שם רע, one who spreads slander (Arachin 15b). Similarly, the Sages teach (ibid. 16a and various Midrashim) that the affliction is a punishment for the sins of bloodshed, false oaths, sexual immorality, pride, robbery, and selfishness. The pattern that emerges is that it is a Divine retribution for the offender’s failure to feel the needs and share the hurt of others. G-d rebukes this anti-social behavior by isolating him from society, so that he can experience the pain he has imposed on others – and heal himself through repentance.1

To be fair to Artscroll, this is indeed an accurate synopsis of Rav Samson Raphael Hirsch‘s treatment of the topic:

No part of G-d’s Torah can serve, as much as this chapter on נגעים, to show the absolute folly of the erroneous idea of “the tendency of the Laws of Moses to be rules and regulations to be enforced for health and sanitary purposes”. On the surface, there are certainly sufficient facts in this chapter to give rise to such an illusion. Clearly it deals with diseases, with a disease which had always been (until quite recent times at least. I.L.), been considered contagious; those affected have to be isolated; for what purpose if not to prevent contagion; this sufficed to fix the character of these laws of Negaim as being sanitary health regulations and to stamp the functioning priests who administered them as doctors. And if, out of the whole register of human pathological diseases just this illness, “leprosy”, alone was picked out for these “police” regulations evidently it must have been just this disease, the most horrible one, from which the Jews mostly suffered, and the fairy tale of Tacitus that it was because of their leprosy that the Jews were driven out of Egypt, can not be so entirely without foundation!

But let us just look at these laws in their most prominent details and see if it even possible to give them any sanitary character.

Already the fact that real leprosy, שחין, in itself is not מטמא at al, the “evil” leprosy, the “incurable Egyptian leprosy, שחין מצרים, שחין רע אשר לא תוכל להרפא, does not bring any state of טומאה, as it says in v. 18 of our chapter that the נגע טמא can only arise in שחין ונרפא, when the leprosy has already begun to heal and healthy skin has already formed over it; and the fact that the outbreak of the “leprosy” over the whole of the body, מראשו ועד רגליו, brings טהרה (v. 12 & 13) – which the “health theorists” take to be a sign that a violent acute attack which covers the whole body indicates a prompt immediate healing, and yet שחין מצרים, the very worst type of case, אשר לא תוכל להרפא, which has no cure is described as being מכף רגלך ועד קדקדך – even these simple facts must have made these theorists pause. Let us consider further: In verses 10, 15, 16 & 17, it repeatedly tells us that the appearance of מחיה, healthy flesh forming on the diseased spot, is a sign of טומאה, while its disappearance and the נגע breaking out in its place renders טהרה again; verse 12 tells us that no careful examination is required in the folds of the body, but only לכל מראה עיני הכהן, only in those parts of the body which are directly visible to the eye of the כהן, in Ch. XIV, 36, the priest is expressly ordered to remove everything out of the house before he makes his examination, as should he have to declare the house טמא, everything in it becomes likewise טמא, and if the purpose of the isolation is to prevent the spread of infection, it would be a very peculiar procedure to take out the suspectedly infected clothes, bedding, utensils, etc., out of consideration for the loss to the owner! Altogether the Halacha learns from this that these “sanitary officers” in priestly garb are to adopt a very conservative attitude in every way and always to give the benefit of every doubt, which in dealing with such a “dangerous”, “horrible” disease as “leprosy” would be perfectly senseless if their טמא declaration and the isolation which it entails were to be for the purpose of prevention of the spread of infection. When would such “police” activity and protective isolation be most demanded but where and when large masses of people gather and the unhindered mixing of the “leper” amongst the crowds would be a real danger of infection to whole families, even to the whole nation! And yet, just on such occasions, the inspection-functions of the priests were completely in abeyance. During the week of wedding gatherings, during the whole of the pilgrim festivals, when the whole nation streamed into Jerusalem, altogether on any Sabbath or Festival, no נגע was examined, (see note on v. 14). Just in Jerusalem, leprosy in houses was not considered of any consequence at all, (see note on CH. XIV, 34). We have already drawn attention (on v. 59) to the rule that כל ספק נגעים בתחלה טהור, which prescribes a more lenient ruling than is generally applied to איסורים of the Torah (where the reverse is the case. I.L.), whereas, if it were dealing with diseases and precautions against contracting them, according to the principle that חמירא סכנתא מאיסורא, (Chulin 10a), the rule would be just for נגעים to impose a stricter, more rigorous practice. We have seen above that even in a case where there is absolute certainty of the existence of a symptom showing the נגע to have character of טומאה, if there is any doubt to which of two נגע spots on the same person the symptom applies, the טומאה declaration is not to be made! Further, as quoted on v. 46, it is only out of such cities which were surrounded by a wall at the time the Land was taken into possession, even if they had lost these walls later on, that a מצורע had to be expelled! Throughout the whole open country and in open towns, or even in towns which had been enclosed by walls later on, the מצורע was allowed to move freely among the people, and no quarantine was imposed to protect the people from this alleged infection of leprosy; only leprosy in clothes, had to be expelled from all towns or inhabited places everywhere! Consider also that all these laws only apply to the Jewish inhabitants of Israel. No non-Jew became טמא by any נגע, his נגע was not examined, no expulsion or isolation was imposed on him, and even if he became a Jew, no נגע which he had contracted before his conversion was of any consequence (see on v. 2). Equally so, none of these laws apply to the appearance of any leprosy on the clothes or house of a non-Jew while these were in his possession (see on v. 47).

These, and similar considerations make it quite impossible to think that this chapter deals with sanitary or prophylactic measures against disease, or that we have to regard our כהנים – regarding whom, in any case, no trace of any reference to remedial measures can be found in the whole chapter – as functioning in the health or medical care of the people.

And, as a matter of fact, the symptoms described in our chapter have nothing at all in common with the diseases which are described in books of medical science on skin diseases under the heading of “Lepra”, leprosy. Whereas these, all start with an inflammatory swelling which makes the skin darker in colour, our נגעים consist solely of white patches, of greater or lesser bleaching of the skin, at which ת”כ expressly says there is no swelling or raising of the skin. Zipporno – who was a doctor, – in his commentary on the Torah remarks on the complete difference between these נגעים and the dreadful diseases which he found described under the name of leprosy in scientific medical writings. We had, accordingly, long been completely convinced that the sequestration and expulsion which the Torah prescribes for a מצורע is in no way meant to be a protection against any possible infection, when we read in the journal “Ausland” No. 14, 1868, that a commission had been appointed by the British Government to investigate the terrible increase in the number of cases of the quite common occurrence of leprosy in the colonies, and their report was reproduced in that Journal. The “Report on Leprosy by the Royal College of Physicians” stated that the investigation resulted in the finding that leprosy even in its most terrible form is not at all infectious. “The all-important question for the Government” the report continues, “is whether this disease is contagious or not. There can be no doubt that the Jews considered it to be so, and that the strictest quarantine was imposed upon those who contracted it. Nevertheless, it seems probable from several indications that the Jews of old classified all skin diseases as leprous, and accordingly people who were affected by the contagious disease of modern Europe, such as measels, scarlet fever or smallpox, were included in the laws of quarantine for leprosy. It is a remarkable fact, moreover, that present-day Jews seem to be less liable to the attacks of contagious illnesses than their European neighbours, which may be due to a trace which still remains from those ceremonious practices which exercised such great influence on the physical forces and energies of the ancient Jews. Be that as it may, the practically unanimous conviction of our investigating reporters from all parts of the world is: the disease is not infectious“.

We have seen that the widespread view that the biblical injunctions regarding sequestration are regulations to prevent infection rests entirely on a mistaken premise.

If then the understanding of the Negaim-laws as being sanitary-police regulations must definitely be relegated to the realm of fairy-tales, let us turn to the Torah itself, which in any case, leaves us in no possible doubt whatever as to in which light it wishes these laws to be regarded. In Deut. XXIV,8, in the midst of a list of laws referring entirely to social matters and all dealing with the respect due to human worth and benevolent consideration for the happiness and well-being of others, we come across this warning: השמר בנגע צרעת וגו’‏ , “Take heed in the plague of leprosy that thou observe diligently and do according to all that the priests, the Levites, shall teach you, as I have commanded them so shall ye observe to do. Remember what G-d, your G-d, did unto Miriam on the way when ye went out of Egypt”. By this, the meticulous observation of the laws given in our chapter here is made the conscientious duty of every single individual. From the term השמר is specially derived the prohibition of removal of the נגע by surgical or other means, although, or rather because, מן התורה thereby all טומאה and isolation ceases, (see v. 46, a fact which incidentally again excludes any precautionary health motives for the sequestration. For, if this were the case, the removal of the נגע would be most desirable as we are told that the necessity for sequestration ceases thereby) as well as the demand for the exact carrying out of all the positive commands given here. Both, the negative command, the prohibition, and the positive demand, are then supported by a reference to a certain incident in the life of Miriam, the Prophetess, which incident is to remain forever in national remembrance. This remembrance clearly refers to the incident recorded in Numb. XII. Miriam had spoken slander about Moses, and following this לשון הרע had become “leprous” and had been expelled from the camp for seven days, and there this leprosy and this expulsion had been explained as being a sign of, and for her to take to heart, G-d’s displeasure at her behaviour. “If her father”, so runs G-d’s reply to Moses’s prayer that his sister should be cured, “if her father had so spat out before her, would she not remain ashamed for seven days? Let her be secluded outside the camp for seven days, thereafter let her be received again”. ואביה ירק ירק בפניה, a sign of disgust, as a sign of a father’s displeasure mounting to contempt, G-d say, the צרעת he sends is to be taken. Now, this punishing stroke was sent as a result of a social sin, a sin, which, is is there shown, consisted of both slander and over-rating oneself, presumption, conceit. If then every נגע צרעת in the future that shows itself on any member of the Jewish Nation is to recall this experience of Miriam, every such נגע צרעת is to be taken as a punitive admonition for social misbehaviour; and the expulsions מחוץ למחנה, out of the national circle which has the Sanctuary of the Torah as its centre, has, – as it says with Miriam – no other purpose or reason than הכלם, than to let oneself be permeated with the consciousness of one’s complete unworthiness – (Whereas בוש means finding oneself deceived regarding something one had expected in the future, one’s expectations, החפיר regarding a misunderstood past, הכלם is the feeling brought about by becoming conscious of present loss of worthiness). The expulsion tells the מנוגע, the one who is affected by צרעת, literally the one who is touched (נגוע. I.L.), by the Finger of G-d, that he has forfeited the merit of remaining in the social circle of G-d’s Sanctuary.

And actually we find that the teaching of our חכמים always takes “Negaim” as being a punishment sent by G-d, primarily for sins of the tongue, לשון הרע, but then generally for the cardinal sins of social life, of which they enumerate seven. It says in Berachoth, 5b: כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו אינן אלא מזבח כפרה, “Being affected by one of these four appearances is nothing other than an altar for atonement”. And in Arachin 16b: מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד ישב וגו’‏ , “Why just for the מצורע is it ordained, ‘he shall dwell apart, outside the camp is his dwelling to be’? He caused separation between man and wife, between friend and friend, therefore is he, too, to be separated from everybody, let him remain alone, outside the camp”; מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי צפרים לטהרתו, אמר הקב”ה, הוא עשה מעשה פטיט, לפיכך יביא קרבן פטיט, “Why just for the מצורע is it ordained that in his offering to regain טהרה he is to represent his personality by two birds? He sinned by chattering, therefore is he to bring a twittering offering”. Similarly in ויקרא רבה: א”ר יהושע בן לוי, חמש תורות כתובות במצורע: זאת תורת נגע צרעת וגו’, זאת תהיה תורת “המצורע”, תורת “המוציא רע”, ללמדך שכל האומר לשון הרע עובר על חמשה חומשי תורה, where the play is made on the word מצורע as, phonetically, being able to be split up into מוציא רע, to give its meaning as slanderer. So also in Arachin 15b: זאת תהיה תורת המצורע, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע. Elsewhere, in Arachin 16a, seven social sins and bad habits are reckoned as a consequence of which Negaim are sent: על שבעה דברים נגעים באין על לשון הרע ועל שפיכת דמים ועל שבועת שוא ועל גלוי עריות ועל גסות הרוח ועל הגזל ועל צרות העין, as a result of the sins of slander, of spilling of blood, of perjury, of sexual immorality, of pride, of robbery and of unkind selfishness. In ויקרא רבה on פ’ מצורע, the following are reckoned: – עינים רמות, לשון שקר, וידים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות און, רגלים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים, עד שקר and משלח מדנים בין אחים; a lying tongue, proud eyes, hands spilling innocent blood, a heart pondering on thoughts of violence, feet always ready to run for evil purposes, spreading lies about, and bringing about quarrels between brothers and giving false witness. These are the six and seven things which are described in Prov. VI,16 as being hated by G-d, and abominated by His Holy Nature: שש הנה שנא ד’ ושבע תועבות נפשו. And the division into six and seven is explained: שביעית קשה כנגד כולן ואי זה, זה משלח מדנים, that the seventh, bringing and causing discord, (i.e. לשון הרע), is designated as the one which is worse than all the others put together. And, as a matter of fact, spreading slander, which does bring about the spiritual death of respect and love between even brothers and sisters, does combine in its consequences all the other imperfections and sins. And inasmuch as these imperfections and sins are not mentioned in the abstract but referred to the various organs of the body which are misused in practising them, it does not say רום עינים etc., but עינים רמות etc., it is the eye, the mouth, the hand, the heart, the foot; in short, the whole person who, instead of using organs which are given to him for obtaining and practising modesty, truth, doing good, justice, spreading kindness, truth and peace, has made himself the bearer and spreader of the very opposite of all these and has shown himself as the object of hate and abomination of G-d, Who, accordingly, sends him the mark of His deep displeasure and thereby dismisses him from the social purlieus of the Sanctuary of His Torah until הכלם, until he comes to a sense of true self-judgment. When we are told of Miriam, that: ויחר אף ד’ בם וילך והענן סר מעל האהל והנה מרים מצורעת כשלג, everybody is told, everybody on whose self, on whose clothing or house, a נגע appears, that this נגע is a sign that his social behaviour has invoked G-d’s deepest displeasure and that G-d’s protecting and blessing-giving Presence no longer allows him to find a place in His circle.2

Rav Hirsch and Artscroll are, of course, entitled to their opinions; their arguments must certainly be addressed; and as they note, they are, after all, following a well known stance of Hazal, but the authoritative dismissal as “absolute folly” of the attempt to “give [the laws of צרעת] any sanitary character”, and the condescending “relegat[ion] to the realm of fairy-tales” of “the understanding of the Negaim-laws as being sanitary-police regulations” betrays a lack of either erudition or frankness, as this is actually the view of ויקרא רבה, Ramban (in no less than three distinct places in his Biblical commentary), and a number of the Tosafists!

ויקרא רבה

רבי יוחנן ור’ שמעון בן לקיש ר’ יוחנן אומר: אסור לילך במזרחו של מצורע ארבע אמות.
ור’ שמעון אמר: אפילו מאה אמה.
ולא פליגי, מאן דאמר ד’ אמות בשעה שאין הרוח יוצא.
ומאן דאמר ק’ אמה בשעה שהרוח יוצא.
רבי מאיר, לא אכיל ביעי מן מבואה דמצורע.
ר’ אמי ור’ אסי, לא הוו עיילי למבואות של מצורע.
ריש לקיש, כד הוה חמי חד מנהון במדינתא, מרגם להון באבניא.
אמר לו: פוק לאתרך לא תזהום ברייתא.
דתני ר’ חייא (ויקרא יג) בדד ישב לבדו.
ישב ר’ אלעזר ברבי שמעון, כד חמי חד מנהון, הוה מיטמר מיניה, על שום דכתיב: זאת תהיה תורת המצורע, המוציא שם רע:3

רבי יוסף בכור שור

בדד ישב. שזה החולי מתפשט על בני אדם הרגילים אצלו, ולכך יהיה בדד שלא ירגיל אדם אליו ואסור בתשמיש המטה שהתשמיש ממקמקו.

מחוץ למחנה. וגם זה מפני שלא יתקרב אצל בני אדם מפני החולי גם מפני הטומאה, שהוא מטמא בביאה כמת.4

רמב”ן

ועוד בו ענין [באיסור ההבטה לאחוריהם ללוט ומשפחתו בבריחתם מסדום], כי הראות באויר הדבר ובכל החליים הנדבקים, יזיק מאד וידביקם, וכן המחשבה בהם, ולכן יסגר האיש המצורע וישב בדד (ויקרא יג מו). וכן נשוכי חיות השוטות ככלב השוטה וזולתו, כאשר יראו המים וכל מראה יחזו בהם דמות המזיק וישתטו וימותו, כמו שאמרו במסכת יומא (פד א), והזכירוהו אנשי הטבע. ולכן הייתה אשתו של לוט נציב מלח, כי באתה המכה במחשבתה כאשר ראתה גפרית ומלח היורד עליהן מן השמים ודבקה בה:5

Additionally, the sixteenth-century rabbi and medical student R. Avraham Menahem Rapoport even suggests that at least one of the reasons for the Biblical injunction that the מצורע “shall put a covering upon his upper lip” is to shield others from the contamination of his breath:

ועל שפם יעטה. כדי שלא ידבר עוד לשון הרע כמקדם. ושלא יטמא אחרים בהבל פיו. וכן טמא טמא יקרא כדי שיתרחקו ממנו הבריות: …

בדד ישב. כי ריחו והבלו מזיקים. נכנס לבית הכנסת עושים לו מחיצה רחבה ד’ על ד’ אמות וגבוה ב’ נכנס ראשון ויוצא ראשון. וגם שאר מצורעים אינם יכולים להתחבר עמו כי אין כל הצרעיות שוים:6

Regarding Rav Hirsch’s assertion, in reliance on the “Report on Leprosy by the Royal College of Physicians”, that leprosy is not infectious, and that “the widespread view that the biblical injunctions regarding sequestration are regulations to prevent infection” therefore “rests entirely on a mistaken premise”: it is actually Rav Hirsch and the British investigators who are mistaken; to the best of modern scientific knowledge, leprosy is contagious, although the level of contagion is not nearly as severe as was once believed:

Leprosy, also known as Hansen’s disease (HD), is a chronic infection caused by the bacteria Mycobacterium leprae and Mycobacterium lepromatosis. …

Although the mode of transmission of leprosy remains uncertain, many think that M. leprae is usually spread from person to person in nasal droplets. Studies have shown that leprosy can be transmitted to humans by armadillos. Leprosy is not known to be either sexually transmitted or highly infectious after treatment. Approximately 95% of people are naturally immune and sufferers are no longer infectious after as little as two weeks of treatment.

The mechanism of transmission of leprosy is prolonged close contact and transmission by nasal droplet. In addition to humans, leprosy has been observed in the nine-banded armadillo, (which, it has recently been confirmed, are among the primary sources of new cases of leprosy in Americans), and three species of primates. The bacterium can also be grown in the laboratory by injection into the footpads of mice. There is evidence that not all people who are infected with M. leprae develop leprosy, and genetic factors have long been thought to play a role, due to the observation of clustering of leprosy around certain families, and the failure to understand why certain individuals develop lepromatous leprosy while others develop other types of leprosy. It is estimated that due to genetic factors, only 5% of the population is susceptible to leprosy. This is mostly because the body is naturally immune to the bacteria, and those persons that do become infected experience severe allergic reactions to the disease. However, the role of genetic factors is not entirely clear in determining this clinical expression. In addition, malnutrition and prolonged exposure to infected persons may play a role in development of the overt disease.

The most widely held belief is that the disease is transmitted by contact between infected persons and healthy persons. In general, closeness of contact is related to the dose of infection, which in turn is related to the occurrence of disease. Of the various situations that promote close contact, contact within the household is the only one that is easily identified, although the incidence among contacts and the relative risk for them appear to vary considerably in different studies. In incidence studies, infection rates for contacts of lepromatous leprosy have varied from 6.2 per 1000 per year in Cebu, Philippines to 53 per 1000 per year in part of Western India to 55.8 per 1000 per year in a part of Southern India. …7

Remarkably:

The causative agent of leprosy, Mycobacterium leprae, was discovered by G. H. Armauer Hansen in Norway in 1873, making it the first bacterium to be identified as causing disease in humans.8

I recently made a study of the tension in our tradition between the theological view of disease as punishment for sin, and the naturalistic one that assumes physical cause and effect; the focus was a survey of Halachic perspectives on the propriety and religious legitimacy of prudent precautions to avoid contagion. An audio lecture, a couple of versions of an article, and my notes are available, as always, from the Internet Archive.

Further reading:

 1. The Chumash – The Stone Edition (ArtScroll / Mesorah), Vayikra / Leviticus introduction to Chapter 13, pp. 609-10. []
 2. The Pentateuch, Translated & Explained by Samson Raphael Hirsch, Vol. III Leviticus (part I), rendered into English by Isaac Levy (London 1958), pp. 355-60. []
 3. ויקרא רבה מצורע פרשה ט”ז אות ג’ – קשר.‏ []
 4. פירושי רבי יוסף בכור שור על התורה (מוסד הרב קוק) ויקרא יג:מו עמוד קצט, הובא בקיצור בחזקוני (קשר) ובהדר זקנים (קשר) שם.‏ []
 5. פירוש הרמב”ן על התורה בראשית (וירא) יט:יז – קשר.‏ []
 6. מנחה בלולה סוף תזריע – קשר, הובא בחומש אוצר הראשונים שם.‏ []
 7. Wikipedia contributors, “Leprosy,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Leprosy&oldid=559879146 (accessed June 18, 2013). []
 8. Wikipedia contributors, “History of leprosy,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=History_of_leprosy&oldid=559777802 (accessed June 18, 2013). []