Of Anno Domini and Ad Hominem

From yesterday’s parshah:

הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם, רֹאשׁ חֳדָשִׁים: רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם, לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה.1

This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.

Ramban famously ascribes normative force to this verse:

וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים, שימנו אותו ישראל חדש הראשון, וממנו ימנו כל החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חדש, כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה הנס נזכר, ועל כן אין לחדשים שם בתורה, אלא יאמר בחדש השלישי (להלן יט א), ואומר ויהי בשנה השנית בחדש השני נעלה הענן (במדבר י יא), ובחדש השביעי באחד לחודש וגו’ (שם כט א), וכן כלם:
וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת, כאשר אפרש (להלן כ ח), כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו החדש הראשון והחדש השני והשלישי לגאולתינו, שאין המניין הזה לשנה, שהרי תחילת שנותינו מתשרי, דכתיב (להלן לד כב): וחג האסיף תקופת השנה, וכתיב (שם כג טז): בצאת השנה, אם כן כשנקרא לחדש ניסן ראשון ולתשרי שביעי, פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, שאיננו ראשון בשנה, אבל הוא ראשון לכם, שנקרא לו לזיכרון גאולתינו:
וכבר הזכירו רבותינו זה העניין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל (ירושלמי ר”ה א ב, ב”ר מח ט), כי מתחלה לא היו להם שמות אצלנו, והסבה בזה, כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב (ירמיה טז יד – טו): ולא יאמר עוד חי ה’ אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה’ אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו הש”י. כי אלה השמות ניסן אייר וזולתם שמות פרסיים, ולא ימצא רק בספרי נביאי בבל (זכריה א ז, עזרא ו טו, נחמיה א א): ובמגילת אסתר (ג ז). ולכן אמר הכתוב בחדש הראשון הוא חדש ניסן, כמו הפיל פור הוא הגורל (שם). ועוד היום הגויים בארצות פרס ומדי כך הם קוראים אותם ניסן ותשרי וכולם כמונו. והנה נזכיר בחדשים הגאולה השנית כאשר עשינו עד הנה בראשונה:2

And Hasam Sofer proceeds from this to reiterated, vehement criticism of those who date according to the non-Jewish calendar:

כתב הרמב”ן … וזה תוכחת מוסר שנכתב בהמכתבים וכדומה יום ראשון בשבת וחודש ראשון להעיד על בריית שמים וארץ בששה ימים וינח ביום השביעי ועל יציאת מצרים ולא חס ושלום כמספרם של אומות העולם:3

נראה במנין שאנו מנין לבריאת עולם זוכרים אנחנו כי העולם מחודש וארץ ישראל ראוי לנו ואפילו הכי גלינו מארצינו, ולא כאותם חדשים מקרוב המונים שכותבים בריש מגילתא מנין לידת משיח הנוצרים וכותב וחותם עצמו שאין לו חלק באלקי ישראל אוי להם כי גמלו לנפשם רעה, בתורת ד’ מאסו וחכמת מה להם.4

וכתב הרמב”ן … נמצא במה שאנו מונים לשבת ולחודש אנו מחברים אמונת בריאת עולם ושמירת שבת עם אמונת הגאולה, וכמ”ש רמב”ן בפ’ דברות שניות שתלה שבת ביציאת מצרים שראינו בעינינו ניסי ד’ בגאולתינו נדע כי הוא כל יכול ומהוה כל הויות וממילא נוכל להעיד על בריאת עולם.
ולא כחדשים מקרוב שמונים לידת משיחם של נוצרים הלא יבושו בית ישראל על תמורה זו.5

In the course of preparing a lecture on the general topic of the utilization of non-Jewish calendrical nomenclature and numbering, I encountered one of the most entertaining examples of ad hominem argument that I have ever seen: the Debrecener, in addition to penning a scathing, lengthy rebuttal of the lenient, tolerant stance on our question in the great classic on the laws of mourning, כל בו על אבלות, by the noted Rav Yekusiel Yehudah Greenwald of Columbus, Ohio, explains that its obvious preposterousness is understandable in light of the fact that although the author was a distinguished scholar, “his [evil] inclination to stray after innovations – for so did he dress, and he did not wear a beard, but only a small beard at the end of his cheeks, and also his sideburns were like the sideburns of the modern ‘rabbis’ – pushed him to write such a thing …”:

ולא באתי אלא לדחות ולהראות באצבע טעותו של דברי מחבר ספר אחד שהעתיק כהדתנ”י וחלילה לילך אחריו ולא יזכרו דבריו בבי מדרשא לא בדין ושאלה זו ולא בדין אחר ושאלה אחרת. כי ביודעי ומכירא קאמינא שאסור לסמוך עליו אפילו בבעי’ בכותחא. כבודו הביא (ואינני יודע איך מעיין בספר זה והלא לכבודו הרבה ספרים טובים ונכונים, ופלא. ואפשר כדי שאגלה באזניו ובאזני אחרים שמעתה לא יעיינו בו) …6

הגם ידעתי את האיש בעל המחבר ספר הנ”ל והי’ חכם מחוכם, אבל יצרו לנטות אחר החדשות שכן הי’ לבוש ולא נשא זקן רק זקן קטן בסוף לחיו וגם הפיאות שלו הי’ כפאות ראבייס החדשים דחפו לכתוב כדבר הזה …7

Another interesting facet of the discussion is the adoption by several important poskim of an intriguing, iconoclastic theory of the great encyclopedist Judah David (Julius) Eisenstein: in justification of his use of non-Jewish dates in his trailblazing אוצר ישראל, he proposed that the modern non-Jewish calendar did not actually originally date from the birth of Jesus, but rather from the beginning of Roman political sovereignty over Israel, and it was only centuries later that the Christians opportunistically and revisionistically connected the calendar’s starting date with his birth, which must actually have occurred several years prior to the Common Era based on the accounts of the Gospels:

על אודות המספר למנין הנוצרים שנזכר באוצר ישראל אשר אני מעריך ומוציא לאור. העיר מר מ”מ האכמאן .. ואומר כי יש בו חשש איסור על זה אבל הקורא בהאוצר יראה כי לא נזכר שם לספירת הנוצרים רק למספר הנהוג ובראשי תיבות למה”ן ולא לספה”נ.
וכבר הוכחתי בראיות ברורות .. כי מספר הנהוג אינו למספר הנוצרים במקורו הראשון. כי ידוע שישו הנוצרי נולד בעוד הורדוס חי כמבואר בברית חדשה שלהם. והורדוס מת בשנת ארבע קודם מספר הנהוג ואיך אפשר למנות יום הולדת ישו למספר הנהוג? ולכן השערתי כי המספר הנהוג היה המנין שמנו ישראל למלכות רומי כמו המנין לשטרות למלכות יון. כי אחרי מות הורדוס נתחלקה מלכות יהודה לארבעה חלקים ונציבי רומי משלו עליהם. ומאז התחיל המנין הזה. ולאחר כמה מאות שנים ראו הנוצרים שעת הכושר לתלות את המנין הזה לתולדות ישו ונוכל לומר כמו שאמר רבן גמליאל שהיה רוחץ במרחץ שהיה בו האליל אפרודיטי ושאלו פריקלוס אם אינו חושש לעבודה זרה והשיבו רבן גמליאל: אני לא באתי בגבולה. היא באה בגבולי (עבודה זרה פ”ג ד’). חכמינו ז”ל לא השתמשו מעולם במנין הספירה ליצירה רק למנין היונים ובארצות המזרח משתמשים בו גם היום. ומדוע לא נוכל להשתמש במנין הרומים שהוא למספר הנהוג. מפני כי הסופרים והקוראים רגילים יותר במה”נ ונקל להם לצמצם הזמן במחשבתם. ואין כאן מקום לטעות בהאלפים.8

The lecture, and my associated notes, are available at the Internet Archive; I am indebted to my friend M.W. for his assistance in researching the topic, and to Rabbi Josh Flug for an excellent compilation of sources (provided to me by M.W.).

 1. שמות יב:ב – קשר []
 2. רמב”ן על התורה שמות יב:ב – קשר []
 3. תורת משה שם – קשר []
 4. דרשות חת”ם סופר (כרך שני) דרוש לז’ אב תק”ע סוף ד”ה במדרש אלו זכיתם – קשר []
 5. שם כרך ראשון דרוש לח’ טבת תקצ”ג – קשר []
 6. שו”ת באר משה ח:יח:א – קשר. הכוונה לספר כל בו על אבלות חלק שני עמוד 147 – קשר []
 7. שם סוף אות ג’ – קשר []
 8. וילקט יוסף שנת הי”ג (תרע”א) קונטרוס ט’ סימן ק”א – קשר []

The Virtue Of Those Common Flowers

[A pendant to this post.]

Dracula

“That night we were just in time. One more so small child was missing, and we find it, thank God, unharmed amongst the graves. Yesterday I came here before sundown, for at sundown the Un-Dead can move. I waited here all the night till the sun rose, but I saw nothing. It was most probable that it was because I had laid over the clamps of those doors garlic, which the Un-Dead cannot bear, and other things which they shun.1

We resumed our places, and Dr. Van Helsing went on with a sort of cheerfulness which showed that the serious work had begun. It was to be taken as gravely, and in as businesslike a way, as any other transaction of life:—

“Well, you know what we have to contend against; but we, too, are not without strength. We have on our side power of combination—a power denied to the vampire kind; we have sources of science; we are free to act and think; and the hours of the day and the night are ours equally. In fact, so far as our powers extend, they are unfettered, and we are free to use them. We have self-devotion in a cause, and an end to achieve which is not a selfish one. These things are much.

“Now let us see how far the general powers arrayed against us are restrict, and how the individual cannot. In fine, let us consider the limitations of the vampire in general, and of this one in particular.

“All we have to go upon are traditions and superstitions. These do not at the first appear much, when the matter is one of life and death—nay of more than either life or death. Yet must we be satisfied; in the first place because we have to be—no other means is at our control—and secondly, because, after all, these things—tradition and superstition—are everything. Does not the belief in vampires rest for others—though not, alas! for us—on them? A year ago which of us would have received such a possibility, in the midst of our scientific, sceptical, matter-of-fact nineteenth century? We even scouted a belief that we saw justified under our very eyes. Take it, then, that the vampire, and the belief in his limitations and his cure, rest for the moment on the same base. For, let me tell you, he is known everywhere that men have been. In old Greece, in old Rome; he flourish in Germany all over, in France, in India, even in the Chernosese; and in China, so far from us in all ways, there even is he, and the peoples fear him at this day. He have follow the wake of the berserker Icelander, the devil-begotten Hun, the Slav, the Saxon, the Magyar. So far, then, we have all we may act upon; and let me tell you that very much of the beliefs are justified by what we have seen in our own so unhappy experience. The vampire live on, and cannot die by mere passing of the time; he can flourish when that he can fatten on the blood of the living. Even more, we have seen amongst us that he can even grow younger; that his vital faculties grow strenuous, and seem as though they refresh themselves when his special pabulum is plenty. But he cannot flourish without this diet; he eat not as others. … It is said, too, that he can only pass running water at the slack or the flood of the tide. Then there are things which so afflict him that he has no power, as the garlic that we know of; and as for things sacred, as this symbol, my crucifix, that was amongst us even now when we resolve, to them he is nothing, but in their presence he take his place far off and silent with respect. There are others, too, which I shall tell you of, lest in our seeking we may need them. The branch of wild rose on his coffin keep him that he move not from it; a sacred bullet fired into the coffin kill him so that he be true dead; and as for the stake through him, we know already of its peace; or the cut-off head that giveth rest. We have seen it with our eyes.2

“My friends, we are going into a terrible danger, and we need arms of many kinds. Our enemy is not merely spiritual. Remember that he has the strength of twenty men, and that, though our necks or our windpipes are of the common kind—and therefore breakable or crushable—his are not amenable to mere strength. A stronger man, or a body of men more strong in all than him, can at certain times hold him; but they cannot hurt him as we can be hurt by him. We must, therefore, guard ourselves from his touch. Keep this near your heart”—as he spoke he lifted a little silver crucifix and held it out to me, I being nearest to him—“put these flowers round your neck”—here he handed to me a wreath of withered garlic blossoms—“for other enemies more mundane, this revolver and this knife; …3

NetHack

Undead and garlic

All undead dislike garlic, not only V vampires . Garlic has the following effects:

 • If you polymorph into an undead monster, then eating garlic will make you “feel incredibly sick” and cause you to vomit.
 • If you wield a clove of garlic, and use it to attack undead, it will cause them to flee for a moment. The same should happen if you throw garlic at them, but it must hit.
 • No undead except ghosts and shades will enter a square with a clove of garlic on it.
 • Undead pets will not eat garlic. Currently there are no herbivorous or omnivorous undead who might have eaten garlic in any case.4

Tidsskrift for Den norske legeforening – Journal of the Norwegian Medical Association

Vampires are feared everywhere, but the Balkan region has been especially haunted. Garlic has been regarded as an effective prophylactic against vampires. We wanted to explore this alleged effect experimentally. Owing to the lack of vampires, we used leeches instead. In strictly standardized research surroundings, the leeches were to attach themselves to either a hand smeared with garlic or to a clean hand. The garlic-smeared hand was preferred in two out of three cases (95% confidence interval 50.4% to 80.4%). When they preferred the garlic the leeches used only 14.9 seconds to attach themselves, compared with 44.9 seconds when going to the non-garlic hand (p < 0.05). The traditional belief that garlic has prophylactic properties is probably wrong. The reverse may in fact be true. This study indicates that garlic possibly attracts vampires. Therefore to avoid a Balkan-like development in Norway, restrictions on the use of garlic should be considered.5)

On the morning of this past Isru Hag Tishah Be’Av, my friend M.W. and I exchanged queries that had been posed to us on the nexus between prayer and the learning of Torah on Tishah Be’Av. He had been asked the fairly well discussed question of Psalms,6 while I had gotten the more obscure one of the שש זכירות.‎7 I showed him the relevant discussions in the נטעי גבריאל, and this, along with my prior references to the work in the context of other Nine Days’ discussions (including the shaving of legs and eyebrows8), prompted his observation of my apparent fondness for the work.

“Well,” I responded, “while the truth is that there are certainly other works that one can turn to for these sorts of questions, the נטעי גבריאל is likely unique in being a reliable resource for potentially valuable and useful information on questions such as Judaism’s stance on the power of garlic to ward off the undead.9

The primary Jewish reference to the belief appears in the eighteenth century Kabbalistic-ethical work שער המלך:

והנה מנהג ישראל שיהיה אצל כל אחד שום כשהולכין לבית הקברות ומשליכין שם על הקברים כל מנהג ישראל תורה היא

ויש ליתן טעם כי האריז”ל כתב שאין לילך על הקברות מחמת שמתלווים ומתדבקים אליו החיצונים: בשאר ימות השנה אין אדם הולך בלא מצוה ובלא תורה אם אינו לומד תורה מהרהר בדברי תורה בזה מבריח החיצונים שלא יתלוו אליו ובתשעה באב שהוא הולך ערום ויחף בלי מצות ובלי תורה מחמת האבילות שאסור להרהר בדברי תורה ויש חשש שלא יתלוו אליו ח”ו וסגולה היא ומרגלא בפומי דאנשי שהשום דהיינו ריח השום הוא גם כן מבריח החיצונים לכן נוהגין מנהג זה

והא שמשליכין שם על הקברים שיהא לסימן להנפשות המרחפים על הקברים ולפעמים המה בפמליא של מעלה כמו שמצינו במסכת ברכות במעשה דשמואל שאזל לחצר מות ואבוהו דשמואל היה נפשו בעת הזאת בפמליא של מעלה לכן משליכין שם השום כדי שיהא לסימן שיכירו הנפשות שהיו שם החיים לבקש לבל יהיו כמתים וכאשר יראו המתים שום היתומים שפחתו והותירו מעט מהרבה יבקשו רחמים עליהם

וגם שום הוא לשון שום ושממון ועד מתי יהיה השום והשמ[מ]ון בארצינו10

A century later, R. Avraham Bik tell us that throwing garlic on the graves was customary in Poland. We have seen that the שער המלך is moderately defensive about the custom (feeling it necessary to remind us that “every custom of Israel is Torah”); R. Bik admits that “gedolim mocked it”, although he, too, defends it, albeit without reference to its alleged proof against the undead:

וזה דרכי בספרי הזה. לרמוז בכתובים דברי חכמים במדרש והלכה וגם מנהגי ישראל כי המה תורה ואין להלעיג עליהם …

וגם מנהג של מדינות פולין שזורקים שומים על הקברות בימים שמקיפים אותם אשר גדולים שחקו עליו לפי דעתי נבנה על דברי חז”ל בשבת קנ”ב שמי שאין לו קנאה אין עצמותיו מרקיבים ובשום אמרו בבבא קמא פב. שמכניס אהבה ומוציא קנאה כי כן ירמזו שהתופס במדה זו בקבר יצליח:11

R. Bik was sufficiently proud of his justification that he reportedly presented it to Rav Yosef Shaul Nathanson when they visited a cemetery together one Tishah Be’Av. [Unfortunately, we are not told of R. Nathanson’s reaction, or his opinion on the custom in general.]:

ואמר לי [ר’ ביק] .. בחורף תרנ”ה, שאמר זאת להגאון ר’ יוסף שאול ז”ל בעת הלך עמו בתשעה באב על בית הקברות.12

 1. Dracula, Chapter XVI – link. []
 2. Ibid., Chapter XVIII – link. []
 3. Ibid., Chapter XIX – link. []
 4. Nethack Wiki contributors, ‘Clove of garlic’, Nethack Wiki, [accessed 30 September 2013]. []
 5. Sandvik H, Baerheim A, Does garlic protect against vampires? An experimental study, in Tidsskr Nor Laegeforen, 1994 Dec 10;114(30):3583-6 – link (h/t: io9). []
 6. נטעי גבריאל, הלכות בין המצרים, חלק ב’ פרק ע”ה סעיף כ”ב – קשר []
 7. שם פרק ס”ב סעיף ד’ – קשר []
 8. שם פרק י”ט סעיף ו’ והערה י’ – קשר []
 9. שם פרק פ’ הערה א’ ד”ה ובספר שער המלך – קשר []
 10. שער המלך (ר’ מרדכי בן שמואל, אב”ד ווייעלקאטש: גרודנו ה’תקע”ו) שער ד’ ראש חודש ותשעה באב פרק י’ שער המלך עמוד קיב: ד”ה הרי לפי זה – קשר []
 11. בכורי אביב (ביק: לבוב ה’תרל”ג) הקדמת המחבר – קשר []
 12. שו”ת שיח יצחק או”ח סימן קמ”ט []

The Cities Of Bistan

My friend M.W. recently consulted me about an obscure geographical reference in Hida’s שם הגדולים:

וכבר ידוע דבארץ הצבי וארץ מצרים וערי ביסתא”ן דמשק וארם צובה וערי פרס וגלילות טורקיא”ה וערי המערב קבלו עליהם הוראות מרן ז”ל …1

Where on earth is “Bistan”? Google was not our friend; extensive searching for various spellings and variations of the term, in Hebrew as well as English, yielded nothing remotely helpful. I began to suspect a typographical error, but I still could not guess Hida’s meaning. Then, in a flash, it came to me; can you figure out the reference? Click here for the answer. [Hint: this strongly supports my hypothesis.]

 1. שם הגדולים (ברוקלין 1958) מערכת ספרים ט’ אות י”ב – קשר []