אפשר לתקן

There are opinions among Hazal that Yosef nearly sinned with Potiphar’s wife before ultimately resisting the temptation:

אמר רב חנא בר ביזנא א”ר שמעון חסידא יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב”ה …

Rav Ḥana bar Bizna says that Rabbi Shimon Ḥasida says: Joseph, who sanctified the name of Heaven in private, had one letter of the name of the Holy One, Blessed be He, the letter heh, added to his name. …

יוסף מאי היא דכתיב (בראשית לט, יא) ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו א”ר יוחנן מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו

The Gemara explains: What is the situation where Joseph sanctified G-d’s name in private? As it is written: “And it came to pass on a certain day, when he went into the house to do his work” (Genesis 39:11). Rabbi Yoḥanan says: This teaches that both Joseph and Potiphar’s wife stayed in the house, as they intended to perform a matter of sin.

ויבא הביתה לעשות מלאכתו רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו נכנס

With regard to the phrase “when he went into the house to do his work,” Rav and Shmuel engage in a dispute with regard to its meaning. One says: It means that he went into the house to do his work, literally. And one says: He entered the house in order to fulfill his sexual needs with her.1

Rav Levi ibn Habib (Maharalbah) and Rav Zvi Hirsch Hajes explain that Hazal were not denigrating Yosef by acknowledging the strength of his temptation, but on the contrary, praising him for having ultimately triumphed over it:

מהרלב”ח

עוד אני אומר שדרשה כזאת איננה כנגד מעלת הצדיק כיון שהוא דבר במחשבה ולא יצא לפועל אף על פי שתהיה לאיזו סבה שתהיה. ויש לנו דמחשבה רעה אינו הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה בישראל זולתי בעבודה זרה. ולכן אין זה חסרון בצדיק. דכל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. אדרבה הוא לו מעלה כיון שלבסוף ניצול מהעבירה. ואין כוונת הפסוק להודיענו מחשבת אלו הצדיקים. אבל הכונה להודיענו שנצולו ושהקב”ה הרחיק מהם העבירה ההיא.2

מהר”ץ חיות

והנה הרב הרלב”ח כתב … וכן ביוסף כבר היתה מחשבתו לרעה, ובא לעשות מלאכתו ממש3 ובכל זאת כבש את יצרו, ולא חטא וזה מעלה יותר עצומה, דאם לא התעורר אצלו היצר מפני שינוי מצבם, ועבד שפל אינו נותן עיניו באשת אדוניו, אזי לא היתה פעולתו של יוסף ראוי להתפארות כל כך, אבל עתה דכבר התגבר עליו היצר, ובכל זאת היה אדון ושליט על מעשיו, וזה דבר גדול אשר בחרו חז”ל לשבח מעשה יוסף הצדיק, כי כבר היה הכל מוכן לרעה, וכמה גדול כחו על ידי יגיעותיו אשר טרח לכבוש את יצרו, דהרי כבר היה כאן מחשבה רעה, רק אצל ישראל אין מצטרפין מחשבה רעה למעשה, … והיא ספור נפלא להגדיל מעלתן של צדיקים, כי לא יאונה להם כל עון, …4

In a famous and provocative passage in his autobiography, Rav Yaakov Emden relates that he personally experienced “a miracle similar to that of Joseph the righteous and (even) slightly more so”:

A miracle also occurred to me, especially relevant to matters spiritual. (It was) a miracle similar to that of Joseph the righteous and (even) slightly more so. I was a young man, tender in years, in the full strength of my passion. I had been separated from my wife for a long time and greatly desired a woman. A very pretty unmarried young girl who was my cousin happened to meet me there and was alone with me. She brazenly demonstrated great love to me, came close to me and almost kissed me. Even when I was lying in my bed, she came to cover me well on the couch, in a close loving manner. Truthfully, had I hearkened to the advice of my instinct she would not have denied my desire at all. Several times it (indeed) almost happened, as a fire (consumes) the chaff. Frequently there was no one in the house with me but her. They (i.e. the members of her family) were also not accustomed to come for they stayed in the store on the marketplace, occupied with their livelihood all day. Had G-d not given me great strength, the excellency of dignity and the excellency of power (Gen. 49:3), to overcome my fiery instinct which once almost forced me to do its bidding, (and) were it not for the grace of G-d which was great upon me, (I would have been unable) to withstand this very powerful temptation, greater than all temptations. I was a man at the prime of my strength and passion. There was a very pleasant beautiful woman before me who demonstrated for me all manner of love and closeness many times. She was related to me, unmarried, a tender child and recently widowed. She may have been ritually pure or would have ritually purified herself had I requested it. If I had wanted to fulfill my passionate desire for her, I was absolutely certain that she would not reveal my secret. I controlled my instinct, conquered my passion and determined to kill it. My heart was hollow and I did not … Blessed be the L-rd who gives strength to the weary for I was saved from this flaming fire.5

It is difficult to understand R. Emden’s apparent utter flouting of the laws of יחוד – which exist precisely to forestall the sin that he acknowledges “almost happened”. Indeed, Yosef as well seems to have engaged in יחוד, a problem raised by Rav Moshe Sofer (Hasam Sofer), who suggests that it was indeed this infraction that led Potiphar to believe his wife’s calumniation of the man whom he had erstwhile believed to be of impeccable character:

תמיה רבה על אותו הצדיק איך נכנס ביחוד עם אשה בשעה שאין אנשי הבית שם וכמדומה לי שאלולי כן לא האמין פוטיפר לאשתו על יוסף המוחזק בעיניו לצדיק, אלא שראה מבגדו שבידה שעל כל פנים נתיחד עמה שלא כדת, ועל כן האמין עליו גם הכל, ומכל מקום צ”ע עליו.6

I discussed these sources in a talk I gave several days ago on repentance and the struggle against temptation, and previously in my parashah lectures for this past פרשת וישב, on the topic of יחוד. The cognate column:

In parashas Vayeishev, the Torah relates: “Then there was an opportune day when he [Joseph] entered the house to do his work – no man of the household staff being there in the house – that she [Potiphar’s wife] caught hold of him by his garment, saying, “Lie with me!” Some of our Sages maintain that Joseph actually came dangerously close to sinning, and only vanquished his evil inclination at the very last moment. (Sotah 36b, Bereishis Rabah 87:7) The Biblical text seems to emphasize that the confrontation was triggered by the fact that they were completely alone, and the halachah indeed prohibits such seclusion (yichud), for precisely this reason. The Chasam Sofer actually raises the question of how the righteous Joseph could have violated the prohibition of yichud, and he goes so far as to suggest that this apparent infraction was what allowed Potiphar to believe his wife’s accusation of Joseph, whose reputation had been heretofore impeccable. Potiphar saw that Joseph had at the very least improperly secluded himself with his wife, and he therefore believed the full accusation against him. (Drashos Chasam Sofer, Chanukah [5]564. His justification of Joseph’s conduct is beyond the scope of this column.)

Since the prohibition of yichud is motivated by a concern for improper interaction between the secluded individuals, there are a variety of leniencies in circumstances where they are unlikely to act improperly, particularly where they are afraid of being interrupted and discovered. A comprehensive discussion of these exceptions and their precise scope and details is beyond the scope of this column, but a couple of basic examples follow:

 • A married woman whose husband is in the same city as her is beyond suspicion, since she is presumptively afraid of her husband. Many authorities understand this to mean that she is afraid of his discovery of her infidelity. (Shulchan Aruch EH 22:8; Pischei Teshuvah ibid. s.k. 7; Shut. Igros Moshe EH 4:65:7; Shut. Tzitz Eliezer 6:40:4-6)
 • Yichud does not apply in a house whose door is open to a public domain. (SA ibid. 9, PT ibid. 8, TE ibid. 11-12, IM ibid. 2,4-5,9)

In my talk on resisting temptation, I also discussed the tale of the portrait of Moshe Rabbeinu (which I have previously discussed in a lecture for פרשת בהעלותך, on the character of the master of all prophets):

[A] delightful account that I once saw in writing. When Moses led the Israelites out of Egypt, the nations heard, they trembled, etc. (Exodus 15:14). They were particularly curious about Moses, the man through whom all these marvelous deeds had transpired. So much so, that an Arabian king sent a gifted artist to the Israelite encampment with orders to paint a portrait of the Israelite leader, and to return with it to Arabia. The artist went, painted the portrait, and brought it to the king. The king then sent to his physiognomists, and ordered them to prepare an analysis of Moses’ character, virtues, and strengths based upon his facial features as reflected in the portrait. The physiognomists complied with the king’s order and reported as follows: “If we are to render judgment solely on the basis of the facial features in the portrait, we must report, O King, that, – despite his distinguished reputation – he is entirely wicked, arrogant, greedy, capricious, indeed suffused with every known vice. Upon hearing the analysis, the king was livid. “You are sporting with me,” he cried out. “From every corner of the globe I have heard just the opposite regarding this great man.” The physiognomists and the artist were seized with fright; they responded to the king pusillanimously, each accusing the other of incompetence. The artist claimed that the portrait was executed with precision; it was the physiognomists who had erred in their interpretation of the portrait. The physiognomists, in turn, blamed the artist, claiming that the portrait of Moses was obviously inaccurate. The king, determined to resolve the matter, set out in his chariot on a state visit – accompanied by his troops – to the Israelite camp. Upon sighting Moses, the man of G-d, from the distance, he took out the portrait, gazed at it and Moses, and knew at once that the artist’s depiction had been executed with precision. The king was astounded. He entered the tent of Moses, bowed down before him, and related the entire story to him. He concluded his remarks as follows: “Before I gazed upon your face, O man of G-d, I suspected that the artist had been incompetent, for my physiognomists are without peer. Now that I have established that the portrait is accurate, I can only conclude that the physiognomists are at fault; they have deceived me. Their wisdom comes to naught. I have been supporting them even as they misled me with their nonsense.”

Moses, the man of G-d, replied: “Not so. Indeed, the artist and the physiognomists are exceedingly competent and wise. Know that if I were naturally virtuous, I would be no more deserving of praise than is a block of wood. For it too has no human faults. I am not ashamed to admit, however, that I am naturally inclined to all the vices listed by the physiognomists, and then some. With great effort and determination, I overcame my inclinations until their very opposites became second nature to me. This is how I earned the glory that I now enjoy in heaven above and on earth below.”7

 1. סוטה לו: []
 2. שו”ת מהרלב”ח סימן קכ”ו ד”ה עוד אני אומר []
 3. רש”י בסוטה פירש ד “מלאכ[תו] ממש” היינו מלאכתו, ולא תשמיש. אולם בבראשית רבה אמר ר”ש בר נחמן “לעשות מלאכתו ודאי”, ומבואר שכוונתו לתשמיש.‏ []
 4. מבוא התלמוד, פרק כ’ ד”ה והנה הרב רלב”ח []
 5. Megilas Sefer, translation of R. Dr. Jacob J. Schacter, cited by Dr. Marc B. Shapiro, R. Yair Hayyim Bachrach as a Writer of Romance?, A Non-Jewish Song Made Holy, Love (and More) Before and After Marriage, and Memoirs that Maybe Tell Too Much, the Seforim blog, Fri., May 27, 2016. The original Hebrew text (along with a censored version) are available there as well, as well as here. []
 6. דרשות חת”ם סופר [כרך א’] חנוכה תקס”ד. ועיין שם מה שתירץ, ועיין שו”ת ציץ אליעזר חלק ח’ סימן י”ד אות ז’ וחלק י”ב סימן ס”ז אות ב’. ובעצם קושית החת”ם סופר, עיין ר’ מנשה ישראל רייזמן, שיעורים בפרשת השבוע, יום ו’ פרשת וישב כ’ כסלו תשע”ה, עמודים יב-יג.‏ []
 7. תפארת ישראל סוף מסכת קידושין, תורגם ב Shnayer Z. Leiman, R. Israel Lipschutz: The Portrait of Moses, in Tradition, 24(4), Summer 1989. []

Reading Aurora Leigh In Mishpacha

And truly, I reiterate, . . nothing’s small!
No lily-muffled hum of a summer-bee,
But finds some coupling with the spinning stars;
No pebble at your foot, but proves a sphere;
No chaffinch, but implies the cherubim:
And,–glancing on my own thin, veined wrist,–
In such a little tremour of the blood
The whole strong clamour of a vehement soul
Doth utter itself distinct. Earth’s crammed with heaven,
And every common bush afire with G-d:
But only he who sees, takes off his shoes,
The rest sit round it, and pluck blackberries,
And daub their natural faces unaware
More and more, from the first similitude. — Elizabeth Barrett Browning, Aurora Leigh, Seventh Book

R. Dovid Bashevkin writes:

[Rabbi Aryeh Kaplan] begins one essay with a poem that I remember to this day by Elizabeth Barret[t] Browning, a 19th-century poet: “Earth is crammed with heaven / And every common bush is afire with G-d / But only he who sees takes off his shoes.” At the time, I found it intriguing to find a poem within his writing. But to this day, it may be the one piece of his writing, though not his own words, that I can cite verbatim. I think in many ways the poem captures who Rabbi Aryeh Kaplan was and what he intended to demonstrate. There is holiness to be found wherever you look. But in order to access lasting spirituality, you need to connect with people and their experiences. You must take off your shoes and feel the common ground upon which people walk. Rabbi Kaplan’s words set fire to many bushes. And his lasting inspiration continues to remind me to remove my shoes.1

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, that the leading general audience English language Haredi magazine is discussing the poetry of Elizabeth Barrett Browning! But I think that R. Bashevkin, at least (I don’t know what R. Kaplan actually wrote), misunderstands the poem, and has the relationship between seeing G-d and removing one’s shoes backward: it is clear from both the poem’s wording as well as the underlying Biblical narrative that removal of the shoes is not a prerequisite of seeing G-d, but a consequence of seeing Him!

[I have discussed the episode of the burning bush in several lectures, available at the Internet Archive: I have surveyed the halachic perspectives on the removal of shoes in the synagogue in lectures available here and here, and I have cited Ralbag’s interpretation of Moses’s interest in the bush as typifying his scientific curiosity, “which enabled him to reach the wonderful level that he reached” in a pair of lectures available here.]

Regarding Barrett Browning, הואיל והזכרנו אותה, נספר בשבחה: as I have long noted, Sonnet XIV of her Sonnets from the Portuguese is an absolutely perfect rendering of a famous Mishnah in Avos into verse:

כל אהבה שהיא תלויה בדבר–בטל דבר, בטלה אהבה; ושאינה תלויה בדבר, אינה בטילה לעולם. איזו היא אהבה שהיא תלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר; ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דויד ויהונתן.2

If thou must love me, let it be for nought
Except for love’s sake only. Do not say
“I love her for her smile–her look–her way
Of speaking gently,–for a trick of thought

That falls in well with mine, and certes brought
A sense of pleasant ease on such a day”–
For these things in themselves, Beloved, may
Be changed, or change for thee,–and love, so wrought,

May be unwrought so. Neither love me for
Thine own dear pity’s wiping my cheeks dry,–
A creature might forget to weep, who bore
Thy comfort long, and lose thy love thereby!
But love me for love’s sake, that evermore
Thou may’st love on, through love’s eternity.

It should be noted that this wonderful, thoroughly Victorian (in the best possible sense) poem was written by a woman to the man she eventually married and with whom she literally lived happily ever after, until the day of her death.

 1. R. Dovid Bashevkin, Mishpacha Issue 744 (10 Shevat 5779 / January 16, 2019, p. 44. []
 2. אבות ה:טו []

Moshe Rabbeinu: A Life

R. Yitzchok Adlerstein writes:

One of the meforshim of the Hagadah comments on מתחילה עובדי ע”ז היו אבותינו, תרח Was Terach one of the avos? Well, yes! From Terach, Avraham learned that there was a higher power, even if Terach got it completely wrong.

R. Adlerstein unfortunately does not name the commentator in question, but the idea presented is strikingly similar to a remarkably provocative one of Ralbag that has long fascinated me: G-d engineered the raising of Moses in Pharaoh’s household since that was the intellectual center of Egypt, and this eventually led to his acquisition of natural philosophy and [consequently] the achievement of prophecy, “for the doctrines of the Egyptian scholars, even though they were erroneous, inspired him to find the truth”:

התועלת השני הוא בדעות, והוא להודיע עוצם השגחת השם יתעלה במושגחים ממנו, שהוא סיבב שתמצאהו בת פרעה ותחמול עליו להצילו, והיה זה סיבה אל שגדל בבית פרעה והתחכם שם עם חכמי מצרים, והיה זה כלי לו אל שהשיג חכמת הנמצאות והיה נביא; וזה כי דעות חכמי מצרים, ואם היו משובשות, הנה העירוהו למצוא האמת.1

In the same vein, Ralbag explains Moses’s curiosity about the anomaly of the burning bush (which he apparently understands to have occurred within a prophetic vision)2 as illustrative of his customary scientific curiosity – “he would yearn to know the causes of things to the extent possible” – which was the key to his achievement of his wondrous spiritual level:

התועלת הששי הוא בדעות, והוא שראוי לאדם לחקור בסיבות הדברים הנמצאים לפי מה שאפשר לו, ולא יקצר מזה. כי בזה האופן יעמוד על חכמת השם יתעלה בשומו הנמצאות על האופן שהם עליו, לפי מה שאפשר לו מזה, ויהיה זה סיבה אל שישיג השם יתעלה לפי מה שאפשר; כי אנחנו נשיג מה שנשיג מהשם יתעלה – בהשגתנו מה שנשיג מנימוס אלו הנמצאות המסובבות ממנו יתעלה, וסדרם וישרם, כמו שביארנו במאמר הראשון מספר מלחמות השם ובחלק השלישי מהמאמר החמישי ממנו. הלא תראה כי משה רבינו ע”ה, תכף שראה זה הענין הזר – והוא היות הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל – התעורר לסור ולראות, כדי שיעמוד על סיבת זה הענין. וזה ממה שיורה שכן היה מנהגו, רוצה לומר שכבר היה משתוקק לדעת סיבות הדברים לפי מה שאפשר, ולזה הגיע אל זאת המדרגה הנפלאה אשר הגיע אליה.3

I discuss these sources, among others, several years ago in my lectures for parashas Shemos, available, along with accompanying handout, at the Internet Archive.

 1. רלב”ג על התורה, פרשת שמות (וילך איש מבית לוי) תועלת ב’ []
 2. (אמר שבזה העת הרב) שם באור דברי הפרשה []
 3. שם תועלת ו’ []