Sense and Sensibility

Rav Aharon Levin (the Reisher Rav) asserts the need to follow the head over the heart in the spheres of civil and criminal jurisprudence: ועשית הישר והטוב בעיני ד’ למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ד’ לאבותיך. כבר כתבתי למעלה בפרשת וירא מאמר פ”ג, ששנים המה הכחות המשפיעים על הילוך מעשה …