The Diligent Deadbeat

Kikar Ha’Shabat reports: בית המשפט מחייב תלמיד ישיבה לצאת לעבוד כדי לכסות חובותיו שופט בית משפט השלום בתל אביב, עודד מאור, קבע כי תלמיד ישיבה, הלומד 14 שעות ביום, וצבר חובות בגובה 285 אלף שקל מחוייב לצאת ולעבוד בכדי לכסות את חובותיו. “לימוד תורה אינו יכול לשמש עילה לאי פירעון החובות, ומוטלת על החייב לצאת …