אפשר לתקן

There are opinions among Hazal that Yosef nearly sinned with Potiphar’s wife before ultimately resisting the temptation: אמר רב חנא בר ביזנא א”ר שמעון חסידא יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקב”ה … Rav Ḥana bar Bizna says that Rabbi Shimon Ḥasida says: Joseph, who sanctified the name of Heaven …

There Is No Friend Like A Sister

Consider the remarkable, even uncanny, inverse structural similarity between the grim, yet moving, Medrashic Tale of Two Sisters and Christina Rossetti’s dark, wonderful and quite extraordinary Goblin Market: אמרו: מעשה בשתי אחיות, שהיו דומות זו לזו והייתה האחת נשואה בעיר אחרת, בקש בעלה של אחת מהן לקנאות לה ולהשקותה מים המרים בירושלים, הלכה לאותה העיר …